Deklaracja Ludzkiej Niezawisłości

Dotycząca kontaktu z pozaziemskimi narodami i siłami

 

My, Ludzie Ziemi, pozdrawiamy wszystkie rasy Większej Społeczności Wszechświata. Uznajemy nasze wspólne dziedzictwo przed Stwórcą całego Wszechświata, zarówno widoczne jak i niewidoczne. Ogłaszamy, że planeta Ziemia jest Planetą Genesis ludzkości, naszą Planetą Ojczystą oraz naszym świętym dziedzictwem. Od teraz zobowiązujemy się podtrzymywać i chronić Ziemię dla wszystkich przyszłych pokoleń. Wzywamy całą ludzkość do traktowania wszystkich ras wszędzie z mądrością oraz sprawiedliwie, tutaj na Ziemi i w całym Wszechświecie.

 

Fundamentalne prawa

My, Mieszkańcy Ziemi, uznajemy wolność za wartość uniwersalną. Dlatego uważamy, że wszystkie istoty we wszystkich światach są stworzone równymi sobie i obdarzone przez Stwórcę świętymi i niezbywalnymi prawami. Podstawowymi wśród nich są: prawo do życia jako wolna rasa na swojej Planecie Genesis, swojej Planecie Ojczystej; prawo do samostanowienia, samowystarczalności i twórczej ekspresji; prawo do życia bez ucisku; oraz prawo do dążenia w życiu do wyższego celu i wyższego wołania, które Stwórca zapewnił wszystkim.

Przed Większą Społecznością Wszechświata, my, Ludzie Ziemi, powołujemy się teraz na te podstawowe prawa dla nas i dla naszej Planety, wraz z pewnymi prawami, które naturalnie z nich wynikają, w tym:

 • Prawo do suwerenności. Ludzie ziemi będą samorządni i niezależni, niepodlegający ani nie zależni od żadnej innej władzy. Żadna siła pozaziemska nie może naruszać ani uchylać ludzkiej suwerenności tej planety.
 • Prawo planetarnej nienaruszalności. Jako nasza Planeta Genesis, Ziemia będzie wolna od pozaziemskich interwencji, wtargnięć, zakłóceń lub eksploatacji, zarówno umysłowej, jak i fizycznej. Żadna siła pozaziemska nie zbliży się, nie przyjmie bliskiej orbity, nie dokona lądowania ani nie zaangażuje się w handel, za wyjątkiem dokonania tego otwarcie i za wyraźną zgodą Ludzi Ziemi, osiągniętą za pomocą środków demokratycznych.
 • Prawo nienaruszalności materiału biologicznego i genetycznego. Żadna siła pozaziemska nie może zabierać, posiadać i manipulować ludzkim materiałem biologicznym i genetycznym w jakimkolwiek celu.
 • Prawo do zajmowania. Jako rdzenni mieszkańcy jedynej znanej zamieszkałej planety Układu Słonecznego, uważamy ten Układ Słoneczny za naszą sferę wpływów. Żadne pozaziemskie bazy nie mogą być zakładane na ciałach niebieskich lub stacjach orbitujących wokół Ziemi, lub wokół innych planet lub ciał niebieskich tego Układu Słonecznego, za wyjątkiem wyraźnej zgody Ludzi Ziemi.
 • Prawo do pokojowej nawigacji. Domagamy się prawa do podróżowania i eksploracji w obrębie naszego Układu Słonecznego bez ingerencji i ograniczeń ze strony sił pozaziemskich oraz zachowujemy prawo do odmowy dostępu do tego Układu Słonecznego przez siły pozaziemskie.

My, Mieszkańcy Ziemi, uważamy, że naszym słusznym obowiązkiem jest dochodzenie oraz obrona tych fundamentalnych praw oraz udzielanie i otrzymywanie pomocy zgodnej z tymi prawami. W przypadku jakiegokolwiek sporu z siłami pozaziemskimi, ciężar dostarczenia dowodu spadnie na tych, którzy nie są rdzennymi mieszkańcami Ziemi.

 

Ocena

Kiedy w czasie ich ewolucji staje się koniecznym, aby rdzenni mieszkańcy planety się zjednoczyli, przekroczyli konflikty i różnice, które ich od siebie oddzieliły, oraz aby wśród potęg Wszechświata przyjęły odrębną i równą suwerenność, pełne szacunku rozważenie tej suwerenności wymaga, aby zadeklarowali oni przyczyny, które skłaniają ich do tego obecnego kierunku działania.

Chociaż Ziemia ma za sobą długą historię pozaziemskich odwiedzin, obecnie sytuacja przedstawia się tak, że Ludzie Ziemi odczuwają skutki globalnej pozaziemskiej interwencji w sprawy ludzkie. Interwencja ta wykorzystuje strategię oszustwa, manipulacji i wyzysku, której celem jest kontrola nad ludzkością, która doprowadzi do utraty ludzkiej wolności i samostanowienia. Teraz, świętym prawem i obowiązkiem Ludzi Ziemi jest sprzeciwianie się, stawianie oporu i odpieranie tej pozaziemskiej interwencji, deklarowanie i obrona naszej suwerenności, naszej wolności oraz naszej niezależności od wszystkich sił pozaziemskich.

Niech te naruszenia będą brane pod uwagę przez tych, którzy popierają wolność w całej Większej Społeczności:

 • Siły pozaziemskie, które interweniują odmówiły otwartego ujawnienia i pokazania charakteru i zamiarów swojej działalności na Ziemi i wokół niej. Ta pozaziemska obecność jest tajna, ukryta, nieproszona i bez aprobaty Ludzi Ziemi. Te pozaziemskie siły ukryły swoją własną tożsamość, swoje polityczne i gospodarcze sojusze oraz lojalność, jak również władze i uprawnienia, którym służą.
 • Jak coraz wyraźniej widać na podstawie ich działań, siły pozaziemskie zamierzają eksploatować Ziemię, jej zasoby i ludzi oraz pozostają zaangażowane w systematyczny program kolonizowania ludzkości w podrzędne państwo klienckie, którym mieliby rządzić przedstawiciele tych sił pozaziemskich. Interwencja i okupacja pozaziemska poszukuje uzyskania korzyści handlowych, wykreowania potęgi gospodarczej oraz strategicznej przewagi oferowanej przez ten świat w stosunku do innych światów.
 • Siły pozaziemskie wielokrotnie i bezkarnie łamały krajowe i międzynarodowe prawa ludzi Ziemi. Przestępstwa te, które nadal trwają, obejmują naruszanie zastrzeżonej przestrzeni powietrznej; uprowadzenie i transport ludzi bez ich zgody; zabójstwo, gwałt, tortury, wykorzystywanie seksualne, krzyżowanie się z ludźmi i okrutne eksperymenty; kradzież i handel ludzkimi materiałami biologicznymi i genetycznymi; kradzież i handel ziemskimi zasobami naturalnymi; ukryte psychologiczne i psychiczne wpływy na ludzi; okaleczanie ludzi i zwierząt; manipulowanie wojskowymi systemami obronnymi i ich dezaktywowanie; oraz potajemna infiltracja do społeczeństwa ludzkiego.
 • Siły pozaziemskie potajemnie negocjowały traktaty i porozumienia z poszczególnymi ludźmi i grupami, bez świadomej zgody Ludzi Ziemi.
 • Siły pozaziemskie systematycznie próbowały przekonać i zwodzić ludzi poprzez oferowanie fałszywych nadziei i obietnic bogactwa, władzy i ochrony; ratowanie przed katastrofą planetarną;członkostwo w “federacji galaktycznej”; oraz duchowe zbawienie i oświecenie.
 • Siły pozaziemskie wykorzystywały i pogłębiały konflikty międzyludzkie, aby realizować własne cele.
 • Siły pozaziemskie pozbawiają człowieczeństwo władzy, doprowadzając nas do przekonania, że możemy przetrwać tylko z pomocą ich oraz ich zaawansowanej technologii, co sprzyja naszej całkowitej zależności od nich i zabiera nam możliwość zapewnienia sobie przetrwania.

 

Żądania i deklaracje

My, Ludzie Ziemi, niniejszym oświadczamy zatem, że wszystkie istniejące wcześniej umowy i traktaty pomiędzy jakimkolwiek ludzkim rządem, grupą lub jednostką a wszelkimi istotami pozaziemskimi są bezzwłocznie anulowane, nieważne i na stałe zawieszone. Domagamy się pełnego i publicznego ujawnienia wszelkich istniejących wcześniej traktatów i umów. Wszelkie przyszłe umowy lub traktaty pomiędzy ludzkimi rządami, grupami lub osobami i pozaziemskimi muszą być negocjowane tylko za pełną zgodą Ludzi Ziemi, publicznie i otwarcie wyrażoną przez międzynarodowy organ demokratyczny reprezentujący narody i ludzi Ziemi.

Żądamy, aby wszystkie istoty pozaziemskie zaprzestały teraz wszelkich działań i natychmiast opuściły Ziemię i jej otoczenie, w tym Słońce, Księżyc Ziemi i wszystkie planety tego Układu Słonecznego. Obejmuje to opuszczenie wszelkich naturalnych lub sztucznych satelitów, jak również całej przestrzeni w Układzie Słonecznym.

Żądamy, aby wszystkie organizacje pozaziemskie, które założyły lub prowadziły bazy na Ziemi, jej Księżycu lub gdziekolwiek indziej w ramach tego Układu Słonecznego, rozwiązały te bazy i w pełni ujawniły ich naturę.

Ponadto domagamy się, aby wszyscy żyjący ludzie, którzy są teraz przetrzymywani przez istoty pozaziemskie, zostali natychmiast zwróceni w dobrym zdrowiu; ponadto domagamy się pełnego sprawozdania o wszystkich ludziach, którzy zostali wzięci lub przetrzymywani przez istoty pozaziemskie, w tym tych, którzy zginęli w niewoli. Dodatkowo, domagamy się, aby wszystkie ludzkie materiały biologiczne lub genetyczne pobrane od jakichkolwiek osób zostały uwzględnione i zniszczone, a ich zamierzone zastosowanie zostało zidentyfikowane. Wszelkie urządzenia wszczepione żywym osobom mają zostać zidentyfikowane, aby mogły być bezpiecznie usunięte.

Domagamy się pełnego publicznego ujawnienia celu i szczegółów pozaziemskich programów hybrydyzacji, w tym lokalizacji, tożsamości i działalności wszystkich żywych ludzko-pozaziemskich hybryd, bytujących czy to na Ziemi, czy gdzie indziej.

Niechaj będzie wiadomo w całym Wszechświecie, że począwszy od tego momentu istoty pozaziemskie mogą wkroczyć do naszego Układu Słonecznego, zbliżyć się do Ziemi, polecieć na naszym niebie, postawić stopę na naszej ziemi lub wejść do naszych wód za wyraźną zgodą Ludzi Ziemi.

Dlatego uroczyście oświadczamy, że Ludzie Ziemi są i winni być wolnymi i niezależnymi ludźmi; że wszyscy ludzie są niniejszym uwolnieni od wszelkiej lojalności wobec pozaziemskich mocy i że wszystkie polityczne i gospodarcze powiązania pomiędzy nimi a Ludźmi Ziemi są całkowicie rozwiązane; że jako wolna i suwerenna rasa w Wielkiej Społeczności Wszechświata, przejmujemy pełną władzę w ramach tego Układu Słonecznego w celu zawarcia pokoju, prowadzenia wojny, zawierania sojuszy kontraktowych, ustanowienia handlu i podjęcia wszelkich innych działań, które suwerenna rasa planetarna może słusznie i etycznie uczynić.

 

Oświadczenie końcowe

Niech będzie zrozumiałe, że czyniąc tę Deklarację Ludzkiej Niezawisłości, my, Ludzie Ziemi, potwierdzamy naszą przyszłość i przeznaczenie jako wolnej rasy w ramach Większej Społeczności inteligentnego życia. Uznajemy, że jesteśmy częścią tej Większej Społeczności i że z biegiem czasu jest nam przeznaczone napotkanie wielu różnych ras spoza naszego świata.

Nim i wszystkim innym niniejszym oświadczamy, że naszym zamiarem nie jest podbój lub dominacja w przestrzeni kosmicznej. Deklarujemy, że prawa i przywileje, które tutaj podtrzymujemy dla siebie, potwierdzamy równie dla ras wszystkich istot, z którymi możemy się spotkać.

Proklamując naszą Deklarację Ludzkiej Niezawisłości i Wolności Człowieka, ogłaszamy nasze prawa, obowiązki i przywileje jako wolna rasa, abyśmy mogli dążyć do większej jedności, pokoju i współpracy w ramach ludzkiej rodziny bez niepożądanej lub nieuzasadnionych wtargnięć i ingerencji ze strony jakiejkolwiek nacji zewnętrznej lub siły z Wielkiej Społeczności. Ogłaszamy to jako wyraz naszego Boskiego prawa i honorowych intencji dla rodziny ludzkiej i dla wszystkich ras we Wszechświecie, które pragną być wolne.