Cilvēces suverenitātes deklarācija

Attiecībā uz kontaktiem ar citplanētu nācijām un spēkiem.

Mēs. Zemes cilvēce, sveicam visas rases Visuma Lielajā Kopībā. Mēs apzināmies mūsu kopīgo mantojumu visa, gan redzamā, gan neredzamā Universa radītāja priekšā. Mēs deklarējam, ka planēta Zeme ir Cilvēces Izcelsmes planēta, mūsu Mājas un mūsu svēts mantojums. Līdz ar to apņemamies uzturēt un saglabāt Zemi visām nākamajām paaudzēm. Mēs aicinām visu cilvēci izturēties pret citu planētu rasēm ar gudrību un taisnīgumu, šeit uz Zemes un visā Visumā.

Fundamentālās Tiesības.

Mēs, Zemes cilvēce, uzskatām, ka nepieciešamība pēc brīvības ir universāla. Tāpēc mēs uzskatām, ka visas individuālās būtnes visās pasaulēs ir radītas vienlīdzīgas, un Radītājs tās ir apveltījis ar svētām un neatņemamām tiesībām. Svarīgākās no šīm tiesībām ir tiesības dzīvot kā brīvai rasei uz savas Izcelsmes Planētas, savā Māju pasaulē; tiesības uz pašnoteikšanos, pašpietiekamību un uz radošu izpausmi; tiesības dzīvot bez apspiešanas; tiesības tiekties uz augstākajiem dzīves mērķiem un augstāko aicinājumu, ko visiem ir devis Radītājs.

Visuma Lielās Kopības priekšā, mēs, Zemes Cilvēce, piesakām šīs fundamentālās mūsu un mūsu Māju Pasaules tiesības, kopā ar citām tiesībām, kas dabiski izriet tām, ietverot:

 • Tiesības uz suverenitāti. Zemes Cilvēce būs neatkarīga un pārvaldīs sevi pati, tā nebūs pakļauta vai atkarīga no jebkuras citas autoritātes. Neviens citplanētu spēks neiejauksies un neapdraudēs šīs planētas cilvēces suverenitāti .
 • Tiesības uz planētas svētumu. Kā mūsu Izcelsmes Planēta, Zeme būs brīva no citplanētu intervences, ielaušanās, iespaidošanas vai ekspluatācijas, gan garīgas, gan fiziskas. Neviens citplanētu izcelsmes spēks neveidos ciešu tuvošanos, vai tuvu orbītu, neveiks nekādu nolaišanos, neiesaistīsies darījumos, izņemot, ja tas notiek atklāti un ar demokrātiskiem līdzekļiem sasniegtu un izteiktu Zemes Cilvēces piekrišanu.
 • Tiesības uz bioloģiskā un ģenētiskā materiāla svētumu. Neviens citplanētu spēks neiegūs, nepaturēs īpašumā un nemanipulēs ar cilvēku ģenētisko materiālu neatkarīgi no nodoma vai mērķa.
 • Okupācijas tiesības. Kā iedzimtā cilvēce uz vienas no Saules sistēmas apdzīvotajām planētām, mēs paziņojam, ka Šī Saules sistēma ir mūsu ietekmes sfēra. Neviena citplanētiešu bāze nevar tikt nodibināta uz Zemes dabiskajiem pavadoņiem vai kosmosa stacijās Zemes orbītā, ne arī uz citām planētām vai debess ķermeņiem šajā Saules sistēmā, izņemot ar izteiktu Zemes cilvēces piekrišanu.
 • Tiesības uz miermīlīgu navigāciju. Mēs piesakām savas tiesības izpētīt un ceļot mūsu Saules sistēmā bez citplanētu traucējumiem vai ierobežojumiem, un saglabājam tiesības liegt citplanētu spēkiem pieeju šai Saules sistēmai.

Mēs, Zemes cilvēce, uzskatām par savām tiesībām un atbildību izteikt un aizstāvēt šīs fundamentālās tiesības, kā arī saņemt un sniegt palīdzību, kas ir saskaņā ar šīm tiesībām. Jebkuru domstarpību gadījumā ar citplanētu spēkiem, pienākums pierādīt savu nevainību gulstas uz tiem, kas nav Zemes iedzimtie.

Novērtējums

Kad evolūcijas gaitā šīs planētas iedzimtajām tautām rodas nepieciešamība apvienoties, pārvarēt konfliktus un atšķirības, kas tās šķir vienu no otras un iegūt atsevišķu un līdztiesīgu suverenitāti starp pārējiem Visuma spēkiem, cieņpilna šīs suverenitātes apzināšanās prasa, lai viņi deklarētu cēloņus, kas liek viņiem veikt attiecīgās darbības.

Kaut arī Zeme ir piedzīvojusi ilgstošu citplanētiešu apciemojumu vēsturi, pašreizējā situācija ir tāda, ka Zemes Cilvēce cieš no globālās citplanētu intervences Cilvēces lietās. Šī intervence izmanto krāpšanas, manipulācijas un ekspluatācijas stratēģiju, kuras mērķis ir kontrole pār Cilvēci, kā rezultātā Cilvēces zaudēs brīvību un pašnoteikšanos. Pašreiz Zemes Cilvēces svētas tiesības un pienākums ir protestēt, pretoties un atvairīt šo citplanētu intervenci, deklarēt un aizstāvēt mūsu suverenitāti, mūsu brīvību un neatkarību no visiem citplanētu spēkiem.

Lai šos pārkāpumus apsver visi tie, kas atbalsta brīvības lietu Lielās Kopienas iekšienē:

 • Citplanētu intervences spēki ir atteikušies atsegt un atklāt viņu veikto aktivitāšu dabu un nodomus uz un ap Zemi. Šī citplanētiešu klātbūtne ir slēpta, slepena, nelūgta un tā nav saņēmusi Zemes Cilvēces piekrišanu. Šie citplanētu spēki ir noslēpuši savu identitāti, savas politiskās vai ekonomiskās alianses, saistības un savu pakļautību, kā arī autoritātes un spēkus, kam viņi kalpo.
 • No viņu darbībām kļūst arvien acīmredzamāk, ka citplanētu spēku nodoms ir ekspluatēt Zemi, tās resursus un tās Cilvēci, un tie nodarbojas ar sistemātisku Cilvēces kolonizācijas programmu, lai to novestu paklausīgu klientu stāvoklī, ko pārvaldīs šo citplanētu spēku aģenti. Citplanētu intervence un okupācija meklē komerciālus ieguvumus, ekonomisko varu, un stratēģiskas priekšrocības, ko piedāvā šī planēta, salīdzinot to ar citām.
 • Citplanētu spēki ir atkārtoti un nesodīti Zemes Cilvēces nacionālos un starptautiskos likumus. Šie pārkāpumi, kas vēl aizvien turpinās, ietver gaisa telpas ierobežojumu pārkāpumus, cilvēku nolaupīšanu un pārvietošanu bez viņu piekrišanas, slepkavības, izvarošanas, spīdzināšana, seksuāla izmantošana, krustošanās un hibridizācija ar cilvēkiem, nežēlīgi eksperimenti, cilvēku bioloģiskā un ģenētiskā materiāla zagšana un tirgošana, Zemes dabas resursu zagšana un tirgošana, slēpta garīga un psiholoģiska iespaidošana, cilvēku un dzīvnieku kropļošana, militāqrās aizsardzības sistēmu traucēšana un atslēgšana, slepena un nelegāla infiltrēšanās cilvēku sabiedrībā.
 • Citplanētu spēki ir slepeni veikuši pārrunas, slēguši līgumus un vienošanās atsevišķām cilvēku personām un grupām, be Zemes Cilvēces informātas piekrišanas.
 • Citplanētu spēki ir sistemātiski cenšas pierunāt un maldināt cilvēkus, izplatot viltus cerības un solījumus: bagātību, varu un aizsardzību, glābiņu no planētas mēroga katastrofas, iestāšanos „galaktiskajā federācijā”, garīgu glābšanu un apgaismību.
 • Citplanētu spēki ir vājinājuši Cilvēci, liekot mums ticēt, ka mēs varam izdzīvot tikai ar viņu palīdzību, ar viņu augstajām tehnoloģijām, tādējādi veicinot mūsu pilnīgu atkarību no viņiem, liekot mums noliegt mūsu spējas patstāvīgi nodrošināt savu izdzīvošanu.

Prasības un paziņojumi.

Saskaņā ar iepriekš minēto, mēs, Zemes Cilvēce, ar šo deklarējam visas iepriekš eksistējušās vienošanās un līgumus ar jebkurām cilvēku valdībām, grupām,  vai atsevišķām personām, nekavējoši par anulētām, spēkā neesošām no noslēgšanas brīža. Mēs prasām, lai jebkādas šādas iepriekš eksistējošas vienošanās tiktu pilnībā un publiski atklātas. Jebkādas nākotnes vienošanās vai līgumi starp Cilvēces valdībām, grupām, vai personām un citplanētiešiem jāveic tikai ar pilnu Zemes Cilvēces piekrišanu, kas ir publiski un atklāti izteikta ar Zemes nāciju un tautu demokrātiski pārstāvošas institūcijas lēmumu.

Mēs prasām, lai visi citplanētieši nekavējoši izbeidz visas operācijas un aktivitātes un nekavējoties evakuējas un dodas prom no Zemes un tās apkārtnes, Saules, Mēneša, un visām Saules sistēmas planētām. Tas ietver visu dabisko un mākslīgo satelītu aizvākšanu no Saules sistēmas robežām.

Mēs pieprasām, lai visas citplanētiešu organizācijas, kas ir uzbūvējušas un darbinājušas savas bāzes uz Zemes, Mēness, vai jebkur citur Saules sistēmas iekšienē, likvidē šīs bāzes un atklāj to dabu.

Mēs pieprasām, lai visi cilvēki, kas tiek turēti citplanētiešu gūstā, tiktu nekavējoši atgriezti atpakaļ, un pie labas veselības; mēs prasām pilnu atskaiti par visiem cilvēkiem, ko citplanētieši ir paņēmuši un turējuši gūstā. Ietverot tos, kas gūstā ir miruši. Turklāt, mēs pieprasām, lai viss cilvēku bioloģiskais un ģenētiskais materiāls tiktu uzskaitīts un iznīcināts, un tiktu identificēts to paredzētais izlietojums. Jebkurām dzīvos cilvēkos implantētām ierīcēm ir jātiek identificētām, lai tās varētu droši tikt izņemtas.

Mēs prasām pilnu un publisku informācijas atklāšanu par citplanētiešu un cilvēku hibridizācijas programmu mērķi un detaļām, ietverot visu dzīvo cilvēku- citplanētiešu hibrīdu identitāti, atrašanās vietu un veiktās darbības, gan uz Zemes, gan citur.

Paziņojam visam Visumam, ka no šī brīža uz priekšu, citplanētieši drīkst ierasties mūsu Saules sistēmā, tuvoties mūsu Zemei, lidot mūsu debesīs, spert kāju uz Zemes virsmas, vai ienirt mūsu ūdeņos tikai ar izteiktu Zemes Cilvēces piekrišanu.

Tādēļ mēs svinīgi paziņojam, Zemes Cilvēce ir un tai jābūt brīvai un neatkarīgai Cilvēcei, ka visi cilvēki ir atbrīvoti no jebkurām saistībām ar citplanētu spēkiem, un ka visas saites starp viņiem un Zemes Cilvēkiem ir ir pilnībā pārtrauktas. Kā brīva un suverēna rase Visuma Lielajā Kopībā, mēs uzņemamies visu varu Saules sistēmā, lai nodrošinātu mieru, izbeigtu karus, noslēgtu aliances, uzsāktu komerciju, un veiktu citas darbības, ko suverēnas planētas rase drīkst tiesiski un ētiski veikt.

Noslēguma konstatējums

Jāsaprot, ka piepildot šo Cilvēces Suverenitātes Deklarāciju, mēs, Zemes cilvēce, apstiprinām savu nākotni un mērķi kā brīva rase saprātīgās dzīvības Lielākās Kopības ietvaros. Mēs atzīstam, ka esam šīs Lielākās Kopības daļa, un ka mūs mērķis ir ar laiku satikties ar daudzām dažādām rasēm, kas dzīvo ārpus mūsu pasaules.

Viņām un visiem citiem mēs ar šo deklarējam, ka mūsu mērķis nav iekarošana un dominēšana kosmosā. Mēs paziņojam, ka tiesības un privilēģijas, ko mēs šajā dokumentā apstiprinām sev, mēs apstiprinām arī attiecībā uz visām būtņu rasēm, ar ko mums varētu nākties sastapties.

Sastādot šo mūsu Cilvēces Suverenitātes un Brīvības Deklarāciju, mēs proklamējam savas tiesības, atbildību un privilēģijas kā brīva rase, lai mēs varētu sasniegt lielāku vienotību, mieru un sadarbību Cilvēces ģimenes ietvaros bez nevēlamas un nelūgtas iejaukšanās un traucējumiem no jebkuras rases vai spēka, kas pastāv Lielākās Kopības ietvaros. Mēs izdarām šo Paziņojumu kā mūsu Dievišķo tiesību izpausmi un cienījamu nodomu Cilvēces ģimenei un visām rasēm Universā, kas vēlas būt brīvas.