Žmogaus Suvereniteto Deklaracija

Remiantis Kontaktais su Nežemiškos Kilmės Tautomis ir Jėgomis

Mes, Žemės Tauta, siunčiame linkėjimus visoms rasėms, priklausančioms Visatos Didingesnėms Visuomenėms. Mes liudijame savo bendrą paveldą priešais matomos ir nematomos Visatos Kūrėją. Mes skelbiame Žemę esant vieta, kurioje kilo Žmogus, mūsų Namais ir mūsų šventu palikimu. Nuo to laiko mes užtikrinome būti tais, kurie saugos ir tausos Žemę, perduodant ją visoms ateinančioms kartoms. Mes kreipiamės į visą žmoniją, skatindami su išmintimi ir teisingumu bendrauti su visomis rasėmis ir visur, tiek Žemėje, tiek Visatoje.

Esminės Teisės

Mes, Žemės Tauta, suvokiame laisvę kaip universalią būtinybę. Be to, mes tikime, jog visi individai visuose pasauliuose yra sukurti kaip lygūs ir yra Kūrėjo apdovanoti šventomis ir neatimamomis teisėmis. Esminės tarp šių teisių yra teisė gyventi kaip laisvai tautai planetoje, kurioje ta tauta yra kilusi; teisė į gyvenimą be priespaudos; bei teisė siekti gyvenime didingesnio tikslo ir pašaukimo, kurį Kūrėjas davė visiems.

Priešais Didingesnę Visatos Visuomenę , mes, Žemės Tauta, reikalaujame šių fundamentalių teisių sau patiems ir savo Namų pasauliui. Taip pat mes reikalaujame šių neatsiejamų laisvos tautos teisių:

 • Teisė į suverenitetą. Žemės Tauta turi turėti savo pačių valdžią ir nepriklausomynę, kuri nebūtų kontroliuojama jokio kito autoriteto. Jokia nežemiškos kilmės jėga negalės pažeisti ir panaikinti žmaugaus suvereniteto.
 • Teisė į planetinę neliečiamybę. Kaip mūsų Kilmės Planeta, Žemė turi būti dvasiškai ir fiziškai laisva planeta nuo nežemiškos kilmės intervencijos, įsiveržimo, įsikišimo ar išnaudojimo. Jokia nežemiška jėga nesiartins ar neužims artimos orbitos, nenusileis mūsų žemėse, nedalyvaus mainuose, išskyrus tuo atveu, jei bus atvirai priimtas bendras, paremtas demokratiniais principais, susitarimas su Žemiečiais.
 • Teisė į genetinių ir biologinių išteklių neliečiamumą. Jokia nežemiška jėga, nepriklausomai nuo jos tikslo, neims, nevaldys ir nemanipuliuos žmogaus biologiniais ir genetiniais resursais.
 • Teisė į okupaciją. Kaip vienintelės apgyvendintos planetos Saulės Sistemoje gyventojai, mes skelbiame, jog visa Saulės Sistema yra mūsų įtakos sferoje. Jokios nežemiškos kilmės bazės negali būti įkurdintos tiek Žemėje, tiek visoje Saulės sistemoje, išskyrus tuo atveju, kuomet sprendimas yra priimamas konsensuso principu su Žemiečiais.
 • Teisė į taikią navigaciją. Mes siekiame teisės į keliavimą ir tyrinėjimą Saulės sistemos viduje be nežemiškos kilmės jegų įsikišimo ir suvaržymo. Taip pat pasiliekame teisę atšaukti prieinamumą Saulės sistemai bet kokioms nežemiškoms jėgoms.

Mes, Žemės Tauta, savo fundamentalių teisių patvirtinimą ir gynimą bei pagalbos, susijusios su šiomis teisėmis davimą ir gavimą, laikome mūsų teisinga atsakomybe. Ginčo su nežemiškos kilmės atstovais atveju, nesavanaudiškos tiesos našta slėgs tuos, kurie nebus sąjungoje su Žeme.

Įvertinimas

Kuomet planetos gyventojams jų evoliucijos eigoje reikia susivienyti, kuomet reikia įveikti konfliktus ir peržengti skirtumus, paskatinusius tautos susiskaldymą, ir prisiimti tarp Visatos jėgų atskirą ir lygiavertį suverenitetą, atsakingas, savarankiškumu grindžiamas apmąstymas reikalauja, kad jie paskelbtų priežastis, kurios pastūmėjo juos iki esamų veiksmų plano.

Nors ir Žemė patyrė ilgą nežemiškų tautų apsilankymo istoriją, dabartinė situacija liudija, jog Žemės gyventojai kenčia nuo globalios nežemiškos kilmės intervencijos į jų gyvenimą. Ši strategija remiasi apgavyste ir manipuliacija, o jos galutinis tikslas – žmonijos kontrolė, kuri atims iš žmogaus laisvę ir apsisprendimo teisę. Būtent dabar yra tas metas, kuomet teisė ir pareiga pasipriešinti nežemiškai intervencijai, paskelbti ir apginti mūsų suverenitetą, mūsų laisvę ir nepriklausomybę nuo visų nežemiškų jėgų tampa šventa.

Tegul šie veiksmai būna įvertinti tų, kurie suvokia laisvės svarbą Didingesnėje Visuomenėje:

 • Nežemiškos intervenciją vykdančios jėgos atsisakė atvirai atskleisti savo veiklą ir planus tiek Žemėje, tiek apie ją. Šis nežemiškų būtybių būvimas yra slaptas, užmaskuotas, neprašytas ir nepatvirtinatas Žemiečių. Šios svetimos jėgos nuslėpė savo tapatumą, savo politinius ar ekonominius susitarimus ir įsipareigojimus, taip pat autoritetus ir jėgas, kurioms jos tarnauja.
 • Kai vis labiau tampa akivaizdu iš jų veiksmų, nežemiškos jėgos siekia išnaudoti Žemę, jos resursus ir jos žmones, ir yra įsitraukę į sistemingą Žemės kolonizavimo programą, kurią įgyvendinus žmonija bus pasmerkta vergovei, kuriuos valdys nežemiškos kilmės jėgos. Nežemiška intervencija ir okupacija siekiama ekonominio pranašumo, komercinės naudos ir strateginio pranašumo, kurį teikia šis pasaulis.
 • Nežemiškos jėgos pakartotinai ir nebaudžiant pažeidė nacionalinius ir tarptautinius Žemiečių įstatymus. Šie pažeidimai, kurie tęsiasi ir šiandiena, kartu apima ir oro erdvės pažeidimus, žmonių grobimus ir gabenimus be jų sutikimo, žmogžudystes, prievartavimus, kankinimus, seksualinius išnaudojimus, svetimų rasių maišymą su žmonėmis, žiaurius eksperimentus, žmonių biologinių ir genetinių resursų vagystes ir mainus, Žemės natūralių išteklių vagystes ir mainus, slaptą manipuliaciją žmogaus psychika, žmonių ir gyvūnų žalojimus, kišimusis į karinės gynybos sistemas ir jų gadinimus bei slaptus įsiliejimus į žmonių visuomenę.
 • Nežemiškos jėgos slapta sudarė sandorius su mažomis žmonių visuomenės grupėmis ir apie tai neinformavo bei negavo sutikimo iš Žmonių visuomenės.
 • Nežemiškos jėgos sistemingai siekė įtikinti ir paklaidinti žmones, puoselėdami klaidingas viltis ir pažadus, žadančius turtus, jėgą ir apsaugą; išgelbėjimą nuo planetos katastrofos; narystę „Galaktikų Federacijoje“ bei dvasinį išsigelbėjimą ir nušvitimą.
  Nežemiškos jėgos, siekdamos savų tikslų, pasinaudojo ir paaštrino žmonių konfliktus.
 • Nežemiškos jėgos susilpnino žmoniją, verčiant ją patikėti, jog mes galime išgyventi tik su jų pagalba ir su jų pažangiomis technologijomis, tuo sustiprinusios mūsų visišką priklausomybę nuo jų, kartu neigiant mūsų pačių galimybes išgyventi.

Reikalavimai ir deklaracijos

Esant tokiomis aplinkybėms, mes, Žemiečiai, skelbiame visus bet kokių žmonių valdžios institucijų, grupių ar individų esančius susitarimus ir sąjungas tarp nežemiškos kilmės atstovų beverčius, negaliojančius ir laikinai sustabdytus. Mes reikalaujame, jog bet kokie anksčiau galioję tokio pobūdžio susitarimai būtų viešai paskelbti nebegaliojančiais. Visi būsimi susitarimai ir sąjungos tarp žmonių valdžios institucijų, grupių ar individų ir nežemiškos kilmės atstovų turi būti derinami tik su visapusišku žemiečių sutikimu, viešai ir atvirai išreikštu tarptautinės demokratinės institucijos, atstovaujančios Žemės tautas ir gyventojus.

Mes reikalaujame, jog visi nežemiškos kilmės atstovai nutrauktų visą savo veiklą ir iškarto paliktų Žemę bei ją supančią aplinką, įskaitant Saulę, Žemės Mėnulį ir visas planetas Saulės Sistemoje. Taip pat apimant visus natūralius ir dirptinius palydovus ir visą erdvę Saulės Sistemoje.

Mes reikalaujame, jog visi nežemiškos kilmės atstovai, kurie įkūrė Žemėje, jos Mėnulyje ar bet kur kitur Saulės Sistemoje veikiančias bases, jas išardytų ir paviešintų jų būvimą bei paskirtį.

Mes taip pat reikalaujame, jog visi gyvi žmonės, kurie šiuo metu yra pagrobti nežemiškos kilmės individų, būtų iškarto sugrąžinti sveiki; taip pat, mes reikalaujame sąrašo žmonių, kurie buvo pagrobti arba sulaikyti nežemiškos kilmės individų, įskaitant tuos, kurie mirė nelaisvėje. Taip pat mes reikalaujame, jog visi žmonių biologiniai ir genetiniai resursai, paimti iš individų, būtų identifikuoti ir sunaikinti, o jų panaudojimo ketinimai būtų viešai paaiškinti. Visi prietaisai, implantuoti į gyvus individus, turi būti identifikuoti ir saugiai pašalinti.

Mes reikalaujame nežemiškos hibridizacijos programos tikslų bei detalių viešo atskleidimo, įskaitant vietas, tapatybę ir visų gyvų žmonių – ateivių hibridų veiklas tiek Žemėje, tiek kur nors kitur.

Tegul nuo šiol būna žinoma visoje Visatoje, jog nuo dabar patekti į mūsų Saulės Sistemą, artintis prie Žemės, skraidyti mūsų danguje, nusileisti ant mūsų žemės ar įžengti į mūsų vandenis galima tik su aiškiu Žemiečių sutikimu.

Taip pat mes didingai paskelbiame, kad Žemiečiai yra ir turėtų būti laisva tauta; kad esant tokiai situacijai visi žmonės yra atleidžiami nuo visų sąjungų su nežemiškomis jėgomis ir kad visi politiniai ir ekonominiai sandoriai tarp jų ir Žemiečių yra visiškai negaliojantys; kad kaip laisva ir suvereni tauta Didingesnėje Visatos Visuomenėje, mes atsakingai prisimame visą valdžią šioje Saulės Sistemoje skelbti taiką, pradėti karą, sudarinėti sąjungas, valdyti komercines operacijas ir perimti visus kitus veiksmus, kuriuos suvereni planetinė tauta galėtų teisėtai ir etiškai atlikti.

Užbaigiamasis pareiškimas

Tegul būna priimta šia Žmogaus Suvereniteto Deklaracija, jog mes, Žemiečiai, patvirtiname savo ateitį ir likimą kaip laisva tauta Didingesnėje sąmoningo gyvenimo Visuomenėje. Mes suvokiame save esant dalimi Didingesnės Visuomenės ir kad mums yra lemta laikas nuo laiko susitikti su skirtingomis tautomis iš kito pasaulio.

Jiems ir viems kitiems, mes tuo būdu skelbiame, jog mūsų ketinimai nėra užkariauti ir dominuoti kosmose. Mes skelbiame, jog teisės ir privilegijos, kurias mes tvirtiname šioje deklaracijoje sau patiems, taip pat galioja ir visoms kitoms tautoms, kurias mes galėtume sutikti.

Žmogaus Suvereniteto Deklaracija mes, kaip laisva tauta, skelbiame savo teises, atsakomybę ir privilegijas siekdami tvirtesnio vieningumo, taikos ir kooperacijos žmogaus šeimoje, atmesdami bet kokį kitų tautų ar Didingesnės Visuomenės jegų nepageidaujamą ar neplanuotą intervenciją ir kišimasį. Šia deklaracija mes siekiame išreikšti savo Šventą teisę ir garbingą ketinimą žmonių šeimai ir visoms rasėms Visatoje, kurios siekia būti laisvos.