Proklamasjon Om Menneskelig Suverenitet

Angående Kontakt med Utenfor-jordiske Nasjoner og Krefter

Vi, Jordens Folk, hilser alle raser i Det Større Samfunnet i Universitet (The Greater Community of the Universe). Vi erkjenner at vi har vår et felles herkomst fra Skaperen av hele Universet, både synelig og usynelig. Vi erklærer at Planeten Jord er menneskehetens Opprinnelses Planet, vår Hjemmeverden, og vår hellige arv. Vi sverger derfor å oppholde og bevare Jorden for all kommende slekter fra nå av. Vi ber hele menneskeligheten om å behandle alle raser overalt med visdom og rettferdighet her på Jorden og overalt i Universet.

Fundamentale rettigheter

Vi, Jordens Folk, betrakter behovet for frihet til å være universalt. Derfor mener vi at alle individer I alle verdener er skapt likeverdige, og er utstyrt av Skaperen med hellige og umistelige rettigheter. Blandt disse er retten til å leve som en fri rase på deres Opprinnelses Planet, deres Hjemmeverden; retten til selvbestemmelse, tilstrekkelige midler til livets opphold, og kreative utfoldelse; rett til å leve uten undertrykkelse, og rett til å føre et liv med bestrebelse på å oppnå det høyeste visjon som er skjenket alle av Skaperen.

Foran Det Større Samfunnet i Universet (The Greater Community of the Universe), vi Jordens Folk, påberope oss disse fundamentale rettigheter for oss selv og for vår Hjemmeverden, sammen med visse rettigheter som naturlig følger fra dem, så som:

 • Retten til suverenitet. Jordens Folk skal være selvstyrt og uavhengig, hverken underdanig eller avhengig av noen annen autoritet. Ingen utenfor-jordiske krefter skal bestride eller oppheve menneskenes suverenitet på denne planeten.
 • Retten til planetens hellighet. Som Menneskehetens Opprinnelses Planet skal Jorden være fri fra utenfor-jordiske intervensjon, innblanding, eller utnyttelse, hverken mental eller fysisk. Ingen utenfor-jordiske makt skal komme nær Jorden eller være i en bane rundt Jorden, eller lande, eller lage handelsavtaler, unntatt med klar tillatelse fra Jordens Folk oppnådd på demokratiske vis.
 • Retten til hellighet av biologiske og genetiske materiale. Ingen utenfor-jordiske krefter skal ta, eie, eller manipulere humant biologiske eller genestike materiale uansett hensikt.
 • Retten til okkupasjon. Som de innfødte av den eneste kjente bebodde planet i dette solsystemet, erklærer vi at dette solsystemet er vår innflytelses sfære. Ingen utenfor-jordiske baser må etableres på planeter eller stasjoner som er i bane rundt jorden, eller andre legemer i dette solsystemet, med mindre det er gitt tillatelse av Jordens Folk.
 • Retten til fredelig reiser i so system. Vi beroper oss retten til å reise og eksplorere innen vårt solsystem uten innblanding eller tvang fra utenfor-jordiske krefter, opg vi beholder retten til å nekte tilgang til dette solsystemet av noen utenfor-jordiske krefter.

Vi, Jordens Folk, betrakter dette som vårt rettmessige ansvar å hevde og forsvare disse fundamentale rettigheter, og å gi og motta hjelp i samsvar med disse rettigheter. I tilfelle uoverenskomst med utenfor-jordiske krefter, så skal bevisbyrden for uskyldighet være tildelt de som ikke er av Jordens Folk.

Vurderinger

Skulle det bli nødvendig, i løpet av deres utvikling, for det innfødte folk av en planet å stå samlet, å overskride de konfliktene og forskjellene som har skilte dem ad fra hverandre, og erverve blant universets makter en egen og likestilt suverenitet, en ærbødig overveielse av den suvereniteten nødvendiggjør at de bekjentgjør årsakene som fikk dem til å utføre handlingen.

Selv om Jorden har undergått en lang historie av besøk av utenfor-jordiske vesener, den nåværende situasjon er at Jordens Folk nå lider under følgende av en global utenfor-jordisk innblanding i menneskenes livsutfoldelse. Denne innblandingen skjer ved hjelp av et strategi av bedragerier, manipulering, og utnyttelse som har til hensikt å få herredømme over menneskeheten som vil resultere i tap av menneskenes frihet og selvbestemmelse. Det er nu en hellig rett og plikt av Jordens Folk å motsette seg, øver motstand mot, og avverge denne utenfor-jordiske intervensjon, å proklamere og forsvare vår suverenitet, vår frihet, og vår uavhengighet av alle utenfor-jordiske krefter.

Derfor la disse overtredelsene bli tatt til overveielse av de som støtter frihetens sak i hele Det Større Samfunnet ( The Great Community):

 • De innblandene utenfor-jordiske kreftene har åpent nektet å gjøre til kjenne omfanget og hensikten ved deres aktiviteter på og rundt Jorden. Denne utenfor-jordiske tilstedevaærelse er skult, uønsket og ikke tillatt av Jordens Folk. Disse utenfor-jordiske kreftene har skult egen identitet, deres politiske og økonomiske allianser og sammensvergelser, så vel som som de autoriteter og makter som de tjener.
 • Som det har vist seg fra deres handlinger, de utenfor-jordiske krefter har til hensikt å eksploatere Jorden, dets resurser, og dets folk, og at de er engasjert i et systematisk program som går ut på å konoloisere menneskeheten til en underdanig stat som skal regjeres av agenter fra disse utenfor-jordiske kreftene. Den utenfor-jordiske intervensjon og okkupasjon har til hensikt handelsvinning, økonomisk makt, og strategisk fordel som denne verden har i forhold til andre verdener.
 • De utenfor-jordiske kreftene har gjentatt og frekt forbrutt seg mot de nasjonale og internasjonale lover vedtatt av Jordens Folk. Disse forbryttelser, som forsetter idag, inkluderer forbrytelser mot Jordens avgrenset luftrom, bortførelse og transport av mennesker uten deres tilsagn; mord, voldtekt, tortur, seksuell mishandling, og krysning med mennesker, og grusom eksperimentering; tyveri og handel med menneskelig biologisk og genetisk stoffer; tyveri og handle med Jordens natur ressurser; skjult mental og psykologisk påvirkning; lemlesting av mennesker og dyr; foretagelse av ulovlige endringer og uskadeliggjørelse av forsvarssystem, og skjult infiltratrasjon av menneskes samfunn.
 • Utenfor-jordiske krefter har tegnet hemmelige avtaler med menneskelige individer og grupper uten samtykke av Jordens Folk.
 • Utenfor jordiske krefter har systematisk forsøk å overtale og forlede mennesker ved å tilby falsk håp og forsikringer om rikdom, makt, og beskyttelse, redning fra katastrofer på Jorden, medlemskap i “sternehimmelske føderasjon” og åndelig frelse og opplysning.
 • Utenfor-jordiske krefter har eksploratert og forverret menneskelig konflikter i den hensikt å tjene sine egne hensikter.
 • Utenfor-jordiske krefter har prøvd å avmakte menneskeheten for å få oss til å tro at vi bare kan overleve ved deres hjelp, og deres avanserte teknologi, og derved få oss til å være fullstendig avhengig av dem og benekte vår evne til å garantere vår egen overlevelse.

Krav og deklarasjoner

Derfor, vi,Jordens Folk, herved erklærer at alle tidligere eksisterende avtaler eller traktater mellom menneskelig regjeringer, grupper, eller individer og utenfor-jordiske vesener er nå erkjent opphevet og suspendert for alltid.

Vi krever at alle forhenværende traktater eller avtaler skal offentliggjøres. I fremtiden skal alle avtaler og traktater mellom menneskelig regjeringer, grupper eller individer og utenfor-jordiske vesener forhandles bare med full samtykke av Jordens Folk. Dette må skje offentlig av en internasjonalt demokratisk forsamling som representerer alle nasjoner og Jordens Folk.

Vi krever at alle utenfor-jordiske vesener stopper øyeblikkelig alle handlinger og aktiviteter og forlater øyeblikkelig jorden og alle himmellegmer inkludert Sol, Jordens måne, og alle planetene I dette Solsystemet. Dette betyr å forlate alle naturlige og kunstige satellitter så vel som alt solsystemets rom.

Vi forlanger at alle utenfor-jordiske organisasjoner som har etablert baser på Jorden, Måne, eller noe annet sted innenfor solsystemet nedlegger disse basene og avslører deres hensikt.

Videre krever vi at alle mennesker som er blitt bortført av utenfor-jordiske vesener bli sendt tilbake øyeblikkelig i god helse. Dessuten krever vi full informasjon om alle mennesker som har blitt tatt eller holdes av utenfor-jordiske vesener inkludert de som døde i fangenskap. Videre krever vi at all human biologisk og genetisk materialer tatt fra individer blir opptegnet og ødelagt, og at hensikten med å ta disse blir identifisert. Hvis noe har blitt implantert i levende individer må det blir identifisert så det kan fjernes på en forsiktig måte.

Vi krever helt og holdent offentliggjørelse av hensikten med og detaljer angående det utenfor-jordiske krysningsprogram enten på Jorden eller noe annet sted.

Vi erklærer for hele Universet at fra nu av kan utenfor-jordiske vesener kommer inni vårt Solsystem, nærmer seg Jorden, fly vårt verdensrom, sette fot på vår jord eller befinner seg på jordens hav og vann uten eksplisitt samtykke av Jordens Folk.

Vi erklærer høytidlig at Jordens Folk er, og skal forbli, frie og uavhengige folk; at alle mennesker skal herved bli absolvert fra lydighet og troskap til utenfor-jordiske krefter og at alle politiske og ekonomiske forbindelser mellom dem og Jordens Folk er totalt opphevet. Som en fri og suveren rase i Det Større Samfunnet av Universet (The Greater Community of the Universe), vi beroper oss all makt innenfor dette solsystemet med henblikk på å erklære krig, danne allianser, etablere handel og foreta alle andre handlinger som en suveren planets rase har juridisk og etisk rett til å gjøre.

Konkluderende utsagn

Vi, Jordens Folk, når vi formulerer denne Deklarasjon av Menneskenes Suverenitet, bekrefter utrykklig vår fremtid og profetiske skjebne som en fri rase innen Det Større Samfunnet av intelligent liv. Vi erkjenne at vi er en del av dette Større Samfunnet og det er vår skjebne i tidens løp å møte forskjellige raser utenfor vår verden.

Til dem og alle andre erklærer vi herved at vår hensikt er ikke erobring eller overherredømme i himmelrommet. Vi erklærer at rettigheter og privilegier som vi selv har krav på , også kan kreves av alle raser vi kommer i kontakt med.

år vi formulerer vår deklarasjon av Menneskenes Suverenitet, så proklamer vi våre rettigheter, ansvar og privileger som en fri rase slik at vi verdsetter samhold, fred og samarbeid innenfor den menneskelige familie uten uønsket innblanding av utenforliggende nasjoner eller krefter fra Det Større Samfunnet. Vi proklamerer dette som uttrykk for guddommelige rett og ærlig hensikt for den menneskelig familie og for all raser i universet som søker frihet.