Az Emberi Önrendelkezés Nyilatkozata

A földönkívüli nemzetekkel és erőkkel való kapcsolatot illetően

Mi, a Föld Emberei, kiterjesztjük üdvözletünket a Világegyetem Nagyobb Közösségének minden fajára. Elismerjük közös örökségünket a Teremtő elött, aki mind a látható és láthatatlan  Vilagegyetemeket teremtette. Ezúton a Föld Bolygót az emberiség  Teremtett Bolygójának, a  mi szülőbolygónknak és a mi szent örökségünknek nyilvánítjuk ki. Ezúton fogadalmat teszünk a fenntartására és megőrzésére a Föld minden elkövetkező generációja számára. Felkérjük az egész emberiséget, hogy bölcsességel és igazságosan kezeljen minden fajt, itt a Földön és az egész Világegyetemen belül.

Alapvető jogok

Mi, a Föld Emberei, a szabadság iránti szükségletet univerzálisnak tekintjük. Ezért,  mi minden világban élő minden egyénre úgy tekintünk, mint akit a Teremtő egyenlőnek és szent és elidegeníthetetlen jogaival felruházottnak teremtett. Alapvető ezek közül az a jog, hogy szabad fajként éljünk a Teremtett Bolygón, a Szülőbolygónkon, az önrendelkezés, önellátás és kreatív kifejezés jogával élhessünk, jogunkban álljon elnyomás nélkül élni és továbbá jogunkban álljon egy magasabb célú és magasabb rendű elhívástól vezérelt életet élni, melyet a Teremtő mindenki számára megadott.

 • A Világegyetem Nagyobb Közösségei elött, Mi, a Föld Emberei, most kinyilatkoztatjuk saját magunk és Szülőbolygónk alapvető jogait, valamint bizonyos egyébb jogokat, amelyek ezekből természetesen erednek , többek között:
 • Az önrendelkezés joga. A Föld Emberei önkormányzóak és függetlenek, minden  másféle hatoságnak való alárendeltségtől és függőségtől mentesen. Semmiféle földönkívüli erő nem avatkozhat bele vagy érvénytelenítheti e bolygó emberi önrendelkezését.
 • A bolygó szentségi joga. Mivel a Teremtett Bolygónk a Föld, ezért a földönkívüli beavatkozástól, behatolástól, bezavarástól vagy kizsákmányolástól mentesnek kell lennie, legyen az akár szellemi vagy fizikai természetű. Semmilyen földönkívüli erő nem közelíthet meg,  földkörüli pályára nem kerülhet, vagy földreszállást nem hajthat végre, illetve  kereskedelembe nem bocsátkozhat, kivéve a Föld Emberei által demokratikus úton létrejött nyílt és kifejezett beleegyezésével.
 • A biológiai és genetikai anyagok szentségi joga. Semmilyen földönkívüli hatalom egyáltalán semmilyen célból nem vehet, birtokolhat vagy manipulálhat emberi biológiai és genetikai anyagokat.
 • A birtokba vétel joga. Mint e Naprendszeren belüli az egyetlen lakottnak ismert bolygó őslakói, erre a Naprendszerre, mint a saját befolyási övezetünre jogot formálunk. Ezen a Naprendszeren belül, a Föld körül keringő égitesteken vagy állomásokon vagy más bolygókon vagy égitesteken semmilyen földönkívüli bázisok létesítését nem engedélyezzük, kivéve a Föld Embereinek kifelyezett hozzájárulásával.
 • A békés navigáció joga. Kijelentjük a Naprenszerünkön belül való utazásra és felderítésre való jogunkat, földönkívüli erők beavatkozása és korlátozása nélkül és továbbá fenttartjuk bármely földönkívüli erővel szemben a Naprenszerünk hozzáférésének megtagadására való jogot.

Mi, a Föld Emberei úgy véljük, hogy jogos felelősségünk érvényesíteni és megvédeni ezeket az alapvető jogokat, és ezekkel a jogokkal összhangban adni és kapni a támogatást. Abban az esetben, ha a földönkívüli erőkkel bármilyen vita merülne fel, az ártatlanság jogának bizonyítása azokra hárul, akik nem őshonos lakosai a Földnek.

Az értékelés

Amikor az evolúciós fejlődés során szükségessé válik a bolygó őshonos népeinek egyesítése, hogy túllépjen az egymástól elválasztó konfliktusokon és a különbségeken és magára vállaljon egy különálló, de egyenlő önrendelkezési hatáskört a Világegyetem erői között, az önrendelkezés figyelembe vétele megköveteli, azoknak az okoknak a kinyilatkoztatását, melyek a jelenlegi döntések meghozatalára ösztökélték.

Bár a Föld a hosszú történelme során már régóta keresztülment földönkívüli látogatásokon, a jelenlegi helyzet az, hogy a Föld Emberei most a globális földönkívüliek  emberi ügyekbe való beavatkozásának hatásától szenvednek. Ez a beavatkozás  manipulációt, kizsákmányolást és egy stratégiai megtévesztést alkalmaz, melynek a célja, hogy irányítás alá vonja az emberiséget, ami az emberi szabadság és önrendelkezés elvesztését fogja eredményezni. A Föld Embereinek ez most szent joga és kötelezettsége, hogy ezt a földönkívüli beavatkozást ellenezze, ennek ellenálljon és ezt kitaszítsa, hogy kinyílvánítsa és megvédje valamennyi földönkívüli erőtől az önrendelkezését, szabadságát és függetlenségét.

 • A következőkben említettek legyenek jogsértésnek tekinthetőek mindazok számára, akik a szabadság ügyét támogatják szerte a Nagyobb Közösségen belül.
 • A beavatkozó földönkívüli erők nem hajlandóak nyiltan nyilvánosságra hozni a Földön és a Föld körül zajló tevékenységük és szándékuk jellegét és  mibenlétét. Ez egy titkos, rejtett, hivatlan és a Föld Emberei által nem jóváhagyott földönkívüli jelenlét. Ezek a földönkívüli erők eltitkolják identitásukat, politikai vagy gazdasági szövetkezéseiket és elkötelezettségüket, valamint azokat a hatalmakat és hatásköröket amelyeket szolgálnak.
 • Ahogy ez a tetteikből egyre jobban nyilvánvalóbbá válik, a földönkívüli erők a Föld erőforrásait és embereit kívánják kihasználni, és egy szisztematikus gyarmatosító programban vesznek részt, hogy az emberiséget egy alárendelt csatlós államá alakítsák, melyet majd ezek a földönkívüli erők ügynökei uralhatnak. A földönkívüli beavatkozás és tevékenységeik a kereskedelmi haszonra, a gazdasági hatalomra és a stratégiai elönyök megszerzésére törekednek, amit ez a világ kínál a többi világgal kapcsolatban.
 • A földönkívüli erők ismételten és büntetlenül megsértették a Föld népeinek nemzeti és nemzetközi törvényeit. Ezek a bűncselekmények még mai napig is folytatódnak, ezek közé tartozik a korlátozott légtér megsértése, emberek  elrablása és szállítása a beleegyezésük nélkül, gyilkosság, nemi erőszak, kínzás, szexuális visszaélés, az emberekkel való kereszteződés és kegyetlen kisérletezés, az emberi biológiai és genetikai anyagok ellopása és ezekkel való kereskedés, a Föld természetes erőforrásainak ellopása és ezekkel való kereskedés, titkos szellemi és pszichológiai befolyás gyakorlása, az emberek és állatok csonkítása, a katonai védelmi rendszerekbe való illetéktelen beavatkozás és ezek üzemképtelenné tétele valamint az emberi társadalomba való titkos beszivárgás.
 • A földönkívüli erők titkosan kötöttek szerződéseket emberi egyénekkel és csoportokkal a Föld Embereinek tájékozott hozzájárulása nélkül.
 • A földönkívüli erők módszeresen megpróbálták meggyőzni és félrevezetni az embereket, kiterjesztve ezt a gazdagság hamis reményére és ígéretére, a hatalomra és védelemre, a planetáriális katasztrófától való megmenekülésre,  „galaktikus szövetségi” tagságra, és a spirituális megváltásra és megvilágosodásra.
 • A földönkívüli erők kihasználják és súlyosbítják az emberi konfliktusokat, hogy ezzel a saját céljaikat szolgálják.
 • A földönkívüli erők elerőtlenítik az emberiséget, azzal hitegetve bennünket, hogy csak az ő segítségükkel és fejlett technológiájukkal tudunk életben maradni, így ösztönözve a tőlük való teljes függőségünket és tagadják azt, hogy mi képesek vagyunk biztosítani a saját túlélésünket.

Követelmények és kinyilatkoztatások

Ezek alapján, mi, a Föld Emberei, ezennel kijelentjük hogy minden korábbi megállapodás vagy szerződés vagy egyezmény bármilyen emberi kormányzat vagy csoport vagy egyén és földönkívüli között, haladéktalanul nullás, érvénytelen és véglegesen fel van függesztve. Követeljük, hogy az ilyen korábbi szerződések vagy megállapodások teljes egészében nyílvánosságra legyenek hozva. Bármilyen jővőbeli megállapodások vagy szerződések emberi kormányok, csoportok vagy egyének és földönkívüliek között muszály, hogy a Föld Embereinek teljes beleegyezésével kerüljön megtárgyalásra, nyilvánosan legyen kinyilatkoztatva és a Föld népei és nemzetei egy nemzetközileg demokratikus testület által legyen képviselve.

Követeljük az összes földönkívüli művelet és tevékenység azonnali beszüntetését, azonnali távozásukat a Föld és környékének körzetéből, beleértve a Napot, a Föld Holdját és beleértve az ebben a Naprendszerben található összes bolygót. Ez magába foglalja a természetes és mesterséges Műholdakat, valamint a Naprenszerben lévő összes tér kiürítését és elhagyását.

Követeljük, hogy minden földönkívüli szervezet, akik bázisokat hoztak létre vagy működtetnek a Földön és Holdján vagy bárhol máshol a Naprenszerben, ezeket maradéktalanul felszámolják és ezek teljes természetét tárják fel.
Továbbá azt is követeljük, hogy minden ember, aki földönkívüli erő fogságában van, jó egészségben azonnal visszatérjen, továbbá követeljük minden olyan embernek a számbavételét, akik el lettek rabolva vagy földönkívüliek által fogva vannak tartva, beleértve ide azokat is, akik fogságban meghaltak. Emellett, követeljük bármely egyéntől elvett emberi biológiai és genetikai anyaggal való elszámolását és megsemmisítését valamint ezek rendeltetésének azonosítását. Minden élő egyénbe beültetett készüléket azonosítani kell, hogy azok biztonságban lehessenek eltávolítva.

Követeljük a földönkívüli hybridációs programnak a teljes nyilvánosságra hozatalát, annak célját és részleteit, beleétve minden élő ember-földönkívüli hybridnek a tartózkodási helyét, személyazonosságát és tevékenységét, legyen az akár a Földön vagy bárhol máshol. Legyen ez az egész Világegyetem tudatára adva, hogy ettől a pillanattól kezdve, földönkívüliek csak úgy jöhetnek be a Naprendszerünkbe, közetíthetik meg a Földet, léphetnek a földünkre, léphetnek a vízeinkbe, hogy ehhez a Föld Emberei kifejezett hozzájárulásukat megadják.

Mi, ezennel ünnepélyesen kijelentjük, hogy a Föld Emberei szabadok és független emberek és szabadoknak és függetleneknek kell maradniuk, ezúton minden ember mentesül a földönkívüli erőktől és ezek hatáskörétől és hogy a Föld Emberei és a közöttük lévő minden politikai és gazdasagi kapcsolat fel van oldva, és teljes erőbevetéssel, mint a Világegyetem Nagyobb Közösségének egy szabad és önrendelkező faja, ebben a Naprenszerben békét kötünk, mellőzzük a háborút, valamint a szövetségesekkel szerződést köthetünk és kereskedhetünk és megtehetünk minden egyébb olyan intézkedés, melyet egy önrendelkező bolygó faja jogosan és erkölcsi alapon megtehet.

Záró nyilatkozat

Legyen ez világosan érthető, hogy az Emberi Önrendelkezési Nyilatkozat megalkotásával, Mi, a Föld Emberei megerősítjük a jövőnket és sorsunkat mint egy szabad faj az intelligens élettel teli Nagyobb Közösségben. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Nagyobb Közösség része vagyunk és hogy a sorsunk az, hogy idővel sok különféle világunkon túli fajjal találkozzunk.

Nekik és az összes többiek számára ezúton kijelentjük, hogy az űrben nem a hódítás vagy a tér uralma a célunk. Kijelentjük, hogy a magunkénak vallott jogokat és kiváltságokat amiket itt megerősítettünk, minden más fajra vagy lényre, akivel találkozunk ugyancsak kiterjesztjük.

Az Emberi Önrendelkezési Nyilatkozat megalkotásával, Mi, mint egy szabad faj kihírdetjük jogainkat, felelősségeinket és kiváltságainkat, annak érdekében, hogy az emberi családban nagyobb egységet, békét és eggyüttműködést érhessünk el, illetéktelen és nem kívánt beavatkozás nélkül, bármely külső nemzet vagy erő részéről a Nagyobb Közösségből. Ezzel a kiáltvánnyal az Isteni jogainkat és becsületes szándékunkat juttatjuk kifejezésre az emberi család felé és a Világegyetem minden olyan faja irányába, akik a szabadságra törekszenek.