Ihmiskunnan Suvereniteetin Julistus

liittyen kontaktiin Maan ulkopuolisiin kansakuntiin ja valtoihin

Me, Maapallon Ihmiset tervehdimme kaikkia Universumin Suuryhteisön rotuja. Tunnustamme yhteisen perintömme koko Universumin, näkyväisen ja näkymättömän, Luojan edessä.

Julistamme Maa-planeetan ihmiskunnan alkukodiksi, Kotimaailmaksemme, ja pyhäksi perinnöksemme. Lupaamme vastedes ylläpitää ja säilyttää Maan kaikille tuleville sukupolville. Kutsumme ihmiskuntaa kohtelemaan kaikkia rotuja kaikkialla viisaasti ja oikeudenmukaisesti, niin täällä Maassa kuin koko Universumissa.

Perusoikeudet

Me, Maan Ihmiset, katsomme vapauden tarpeen olevan universaali. Näin ollen näemme, että kaikki yksilöt kaikissa maailmoissa on luotu samanarvoisiksi ja heille on suotu Luojan taholta pyhiä ja luovuttamattomia oikeuksia. Perusoikeuksia ovat oikeus elää vapaana rotuna syntyplaneetallaan, Kotimaailmassaan; oikeus itsemääräämiseen, omavaraisuuteen ja luovaan ilmaisuun; oikeus elämään ilman sortoa; oikeus harjoittaa elämässään korkeampaa tarkoitusta ja korkeampaa kutsumusta, jotka Luoja on jokaiselle suonut.

Universumin Suuryhteisön edessä me, Maan Ihmiset, vetoamme nyt näihin perusoikeuksiin itsellemme ja Kotiplaneetallemme, mukaan lukien tietyt oikeudet, jotka luonnostaan näistä seuraavat:

 • Itsemääräämisoikeus. Maan Ihmiset hallitsevat itse itseään ja ovat  itsenäisiä, olematta alamaisia tai riippuvaisia mistään toisesta auktoriteetista. Mikään Maan ulkopuolinen valta ei voi riitauttaa tai kumota Ihmisten itsemääräämisoikeutta tällä planeetalla.
 • Oikeus planetaariseen koskemattomuuteen. Kotiplaneettanamme Maan tulee olla vapaa kaikesta maan ulkopuolisten taholta tulevasta interventiosta, tunkeutumisesta, häirinnästä tai hyväksikäytöstä, niin henkisestä kuin fyysisestä. Mitkään Maan ulkopuoliset vallat eivät saa suorittaa lähestymistä, tulla läheiselle kiertoradalle tai laskeutua, käydä kauppaa, paitsi avoimesti ja Maan Ihmisten keskinäisellä, demokraattisesti saavutetulla suostumuksella.
 • Oikeus biologisen ja geneettisen materiaalin koskemattomuuteen. Mitkään ulkoavaruuden vallat eivät saa ottaa, omistaa tai manipuloida ihmisen biologista tai geneettistä materiaalia minkäänlaiseen tarkoitukseen.
 • Oikeus valtapiiriin. Tämän aurinkokunnan ainoan tunnetun asutun planeetan alkuperäisinä asukkaina julistamme tämän aurinkokunnan omaksi vaikutuspiiriksemme. Mitään Maan ulkopuolisten olentojen tukikohtia ei saa perustaa maata kiertäville taivaankappaleille tai avaruusasemille, eikä myöskään muille planeetoille tai taivaankappaleille tässä aurinkokunnassa, paitsi Maan Ihmisten ilmaisemalla suostumuksella.
 • Oikeus rauhanomaiseen navigointiin. Vaadimme itsellemme oikeuden matkustaa ja kulkea omassa aurinkokunnassamme ilman häirintää tai rajoitteita ulkoavaruuden valtojen taholta, sekä pidämme oikeutenamme kieltää pääsy tähän aurinkokuntaan kaikilta Maan ulkopuolisilta olennoilta.

Me, Maan Ihmiset pidämme oikeutettuna velvollisuutenamme näiden perusoikeuksien eteenpäin viemisen ja puolustamisen, sekä avun vastaanottamisen ja antamisen silloin kun se on sopusoinnussa näiden oikeuksien kanssa. Mahdollisissa riitatilanteissa syyttömyyden todistamisen vastuu on aina niillä, jotka eivät ole Maan alkuperäisiä asukkaita.

Arviointi

Kun planeetan alkuperäisille ihmisille osoittautuu tarpeelliseksi liittyä yhteen ja nousta niiden konfliktien ja eroavaisuuksien yläpuolelle, jotka ovat erottaneet heidät toisistaan ja ottaa omakseen erillinen ja yhtäläinen suvereniteetti Universumin valtojen keskellä, on kunnioitettavasti annettava huomio tämän suvereniteetin yhteydessä niiden syiden julkituomiselle, mitkä ovat heidät johdattaneet nykyiseen toimintalinjaan.

Vaikka Maa on käynyt läpi pitkän avaruusolentojen vierailun historian, nykyinen tilanne on se, että Maan Ihmiset kärsivät globaalista ulkoavaruuden edustajien sekaantumisesta ihmisten asioihin. Tämä interventio käyttää strategianaan huijausta, manipulaatiota ja hyväksikäyttöä, ja sen päämääränä on saada valta ihmiskuntaan, mistä tulee olemaan seurauksena ihmisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden menetys. Maan Ihmisten pyhä oikeus ja velvollisuus on nyt vastustaa ja torjua tämä ulkoavaruudesta peräisin oleva interventio sekä julistaa ja puolustaa suvereniteettiamme, vapauttamme ja itsenäisyyttämme kaikkia Maan ulkopuolisia valtoja vastaan.

Pyydämme, että näitä rikkomuksia tutkitaan kaikkien niiden toimesta Suuryhteisössä, jotka kannattavat vapauden aatetta:

 • Maan ulkopuolisia valtoja edustavat tunkeutujat ovat kieltäytyneet avoimesti kertomasta ja paljastamasta toimiensa luonnetta ja tarkoitusta Maassa ja sen ympärillä. Tämä ulkoavaruuden edustajien läsnäolo on salaista, peiteltyä ja kutsumatonta eivätkä Maan Ihmiset ole sitä hyväksyneet. Nämä ulkoavaruuden vallat ovat salanneet oman identiteettinsä, poliittiset ja taloudelliset sitoumuksensa, ja myös ne auktoriteetit ja vallat, joita he palvelevat.
 • Kuten heidän toimistaan on tulossa yhä ilmeisemmäksi, Maan ulkopuolisten valtojen tarkoituksena on hyväksikäyttää Maapalloa, sen resursseja ja sen ihmisiä, sekä ylläpitää systemaattista ohjelmaa ihmiskunnan kolonisoimiseksi alistetuksi valtioksi, joita näiden ulkoavaruuden valtojen edustajat hallitsevat. Maan ulkopuolisten interventio ja valloitus pyrkii kaupalliseen hyötyyn, taloudelliseen valtaan ja strategiseen etuun, joita tämä maailma tarjoaa suhteessa muihin maailmoihin.
 • Maan ulkopuoliset vallat ovat toistuvasti ja rankaisematta rikkoneet Maan kansojen kansallisia ja kansainvälisiä lakeja. Nämä rikkomukset, jotka jatkuvat edelleen, ovat sisältäneet ilmatilarikkomuksia, sieppauksia ja ihmisten kuljetuksia ilman heidän suostumustaan, murhia, raiskauksia, kidutusta, seksuaalista hyväksikäyttöä, risteytymistä ihmisten kanssa ja julmia tutkimuksia, sekä ihmisen biologisen ja geneettisen materiaalin varkauksia ja kauppaa, Maan luonnonvarojen varkauksia ja kauppaa, peiteltyä henkistä ja psykologista vaikutusta, ihmisten ja eläinten silpomista, sotilaallisiin  puolustusjärjestelmiin vaikuttamista ja niiden deaktivointia sekä peiteltyä infiltraatiota ihmisten yhteiskuntaan.
 • Maan ulkopuoliset vallat ovat salaisesti neuvotelleet sopimuksia ihmisyksilöiden ja ryhmien kanssa, ilman Maan ihmisten tietoista suostumusta.
 • Maan ulkopuoliset vallat ovat systemaattisesti pyrkineet taivuttelemaan ja harhaanjohtamaan ihmisiä antaen vääriä toiveita ja lupauksia vauraudesta, vallasta ja suojasta, pelastuksesta planetaarisesta katastrofista,  jäsenyydestä “galaktisessa federaatiossa”, sekä hengellisestä pelastumisesta ja valaistumisesta.
 • Maan ulkopuoliset vallat ovat hyväksikäyttäneet ja pahentaneet Ihmisten konflikteja palvellakseen omia tarkoitusperiään.
 • Maan ulkopuoliset voimat ovat heikentäneet ihmiskuntaa saattaen meitä uskomaan että voimme selvitä vain heidän avullaan ja heidän edistyneellä teknologiallaan, täten edesauttaen täydellistä riippuvuutta heistä ja kieltäen kykymme taata oma eloonjäämisemme.

Vaatimukset ja julistukset

Tämän mukaisesti me, Maan Ihmiset, täten julistamme kaikki aiemmin olemassa olleet sopimukset minkä tahansa ihmisten hallituksen, ryhmittymän tai yksilön ja minkä tahansa Maan ulkopuolisten valtojen edustajien välillä mitättömiksi ja pysyvästi puretuiksi. Vaadimme, että kaikki tällaiset aiemmin olemassa olleet sopimukset tuodaan julkisiksi täydellisinä. Kaikki tulevat sopimukset ihmisen hallituksien, ryhmittymien tai yksilöiden ja Maan ulkopuolisten olentojen välillä tulee neuvotella ainoastaan Maan Ihmisten täydellisellä luvalla, julkisesti ja avoimesti ilmaistuna kansainvälisen demokraattisen, Maan kansoja ja ihmisiä edustavan elimen taholta.

Vaadimme, että kaikki Maan ulkopuoliset olennot lopettavat nyt kaikki operaatiot ja toiminnot ja välittömästi poistuvat ja jättävät Maan ja sen ympäristön mukaan lukien Aurinko, Maan Kuu, sekä kaikki planeetat tässä aurinkokunnassa. Tähän kuuluvat myös kaikki luonnolliset tai keinotekoiset satelliitit, sekä kaikki avaruusalue Aurinkokunnan sisällä.

Vaadimme, että kaikki Maan ulkopuolisten organisaatiot, jotka ovat perustaneet tai operoivat tukikohtia Maassa, sen Kuussa tai missä tahansa tässä Aurinkokunnassa, purkavat nämä tukikohdat ja täysin paljastavat niiden luonteen.

Vaadimme lisäksi, että kaikki elävät ihmiset, jotka tällä hetkellä ovat Maan ulkopuolisten hallussa palautetaan välittömästi hyvissä voimissa, sekä lisäksi vaadimme täyden selonteon kaikista ihmisistä, jotka on otettu tai pidetään Maan ulkopuolisten hallussa, mukaan lukien ne, jotka ovat kuolleet vankeudessa. Lisäksi, vaadimme että kaikesta ihmisen biologisesta tai geneettisestä materiaalista, joka on otettu keistä tahansa yksilöistä, tehdään selvitys ja että se tuhotaan, ja että niiden aiottu käyttötarkoitus identifioidaan. Kaikki laitteet, jotka on asetettu eläviin ihmisiin tulee identifioida, jotta ne voidaan turvallisesti poistaa.

Vaadimme täydellistä julkista selontekoa Maan ulkopuolisen olentojen hybridiohjelmasta, mukaan lukien kaikkien elävien ihmis-avaruusolento hybridien sijainti, identiteetti ja toimet, olivat he sitten Maassa tai muualla.
Tulkoon tiettäväksi kaikkialla Universumissa, että tästä lähtien Maan ulkopuoliset olennot voivat astua Aurinkokuntaamme, lähestyä Maata, lentää ilmatilassamme, astua maaperällemme tai vesistöihimme ainoastaan Maan Ihmisten julkituodulla suostumuksella.

Me siis vakuutamme, että Maan Ihmiset ovat ja heidän pitäisi olla vapaita ja itsenäisiä, että kaikki ihmiset ovat täten vapautettuja kaikesta liittolaisuudesta ulkoavaruuden valtojen kanssa, ja että kaikki poliittiset ja taloudelliset yhteydet heidän ja Maan Ihmisten välillä puretaan täysin, ja että vapaana ja itsemääräämisoikeuden omaavana rotuna Universumin Suuryhteisössä otamme itsellemme täyden vallan tässä Aurinkokunnassa tehdä rauha, julistaa sotatila, luoda alliansseja, kehittää kaupankäyntiä, ja tehdä kaikkea muuta, mitä itsenäinen planetaarinen rotu voi oikeutetusti ja eettisesti tehdä.

Päätöslauselma

Olkoon ymmärretty, että tehdessämme tämän Ihmiskunnan Suvereniteetin julistuksen, me Maan Ihmiset, vahvistamme tulevaisuutemme ja kohtalomme vapaana rotuna älyllisen elämän Suuryhteisössä. Tunnustamme olevamme osa tätä Suuryhteisöä ja että olemme tulevaisuudessa tuleva kohtaamaan monia muita rotuja maailmamme ulkopuolelta.

Heille ja kaikille muille, julistamme täten, että aikomuksemme ei ole valloitus tai avaruuden hallinta. Julistamme, että ne oikeudet ja etuoikeudet, jotka vahvistamme itsellemme, me vahvistamme myös muiden rotujen olennoille, joita saatamme kohdata.

Laatiessamme oman Ihmiskunnan Suvereniteetin julistuksemme, me julistamme oikeutemme, velvollisuutemme ja etuoikeutemme vapaana rotuna, jotta voisimme pyrkiä suurempaan yhtenäisyyteen, rauhaan ja yhteistyöhön ihmissuvussa ilman ei-toivottua tai perusteetonta tunkeutumista tai häiriötä ulkopuolisten Suuryhteisön kansojen tai valtojen taholta. Teemme tämän julistuksen ilmauksena jumalaisesta oikeudestamme ja kunnioitettavasta tarkoituksestamme Ihmissuvulle ja kaikille roduille Universumissa, joiden pyrkimyksenä on olla vapaita.