Verklaring van de Menselijke Soevereiniteit

Betreffende Contact met Buitenaardse Naties en Mogendheden

Wij, het Volk van de Aarde, begroeten alle rassen in de Grotere Gemeenschap van het Universum. Wij erkennen ons gemeenschappelijk erfgoed voor de Schepper van het Universum, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Wij verklaren de planeet Aarde als Planeet van Oorsprong van de mensheid, ons Thuisland, en ons heilige nalatenschap. Wij beloven voortaan de Aarde te onderhouden en te behouden voor alle komende generaties. Wij roepen de hele mensheid op om overal alle rassen met wijsheid en rechtvaardigheid te behandelen, hier op Aarde en in het gehele Universum.

Fundamentele Rechten

Wij, het Volk van de Aarde, beschouwen de behoefte aan vrijheid als universeel. Daarom geloven wij dat alle individuen in alle werelden als gelijken zijn geschapen en dat zij door de Schepper met heilige en onvervreemdbare rechten zijn begiftigd. Essentieel hierin zijn het recht te leven als een vrij ras op hun Planeet van Oorsprong, hun Thuisland; het recht tot zelfbeschikking, onafhankelijkheid, en creatieve expressie; het recht om te leven zonder onderdrukking; het recht een hoger doel en een hogere roeping in het leven na te streven, iets waar de Schepper iedereen van heeft voorzien.

Vóór de Grotere Gemeenschap van het Universum doen wij, het Volk van de Aarde, nu een beroep op deze fundamentele rechten voor onszelf en voor ons Thuisland, naast bepaalde rechten die natuurlijkerwijs hieraan ontleend zijn, inclusief:

 • Het recht op soevereiniteit. Het Volk van de Aarde zal zichzelf besturen en onafhankelijk zijn, noch onderworpen aan noch afhankelijk van enig andere autoriteit. Geen enkele buitenaardse mogendheid zal inbreuk maken op de menselijke soevereiniteit van deze planeet of deze tenietdoen.
 • Het recht tot planetaire onschendbaarheid. Als onze Planeet van Oorsprong zal de Aarde vrij zijn van buitenaardse interventie, indringing, inmenging of uitbuiting, zowel mentaal als fysiek. Geen enkele buitenaardse mogendheid zal dichtbij de Aarde komen, of een lage baan rond de aarde innemen, of een landing maken, of handel bedrijven mits openlijk, democratisch en met de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde.
 • Het recht tot onschendbaarheid van biologisch en genetisch materiaal. Geen enkele buitenaardse macht zal menselijk biologisch of genetisch materiaal meenemen, bezitten of manipuleren voor welk doel dan ook.
 • Het recht tot bezetting. Als de inheemse bevolking van de enige bekende bewoonde planeet van dit Zonnestelsel, eisen wij dit Zonnestelsel op als onze invloedssfeer. Er mogen geen buitenaardse basissen worden gevestigd op objecten of op stations die in een baan om de Aarde draaien, noch op andere planeten of lichamen van dit Zonnestelsel, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde.
 • Het recht tot vreedzame navigatie. Wij eisen het recht op om te reizen en onderzoek te doen binnen ons Zonnestelsel zonder inmenging of beperking door buitenaardse mogendheden en we behouden ons het recht toegang tot dit Zonnestelsel te ontzeggen aan welke buitenaardse mogendheid dan ook.

Wij, het Volk van de Aarde, beschouwen het onze rechtmatige verantwoordelijkheid deze fundamentele rechten te handhaven en te verdedigen, en hulp te verlenen en te ontvangen in overeenkomst met deze rechten. In het geval van welk geschil dan ook met buitenaardse mogendheden, zal de bewijslast van onschuld komen te liggen bij hen die niet inheems aan de Aarde zijn.

De Evaluatie

Wanneer in de loop van haar evolutie het nodig wordt voor de inheemse bevolking van een planeet zich te verenigen, de conflicten en geschillen die hen hebben verdeeld te overstijgen, en tussen de machten van het Universum een afzonderlijke en gelijke soevereiniteit op zich te nemen, vereist een respectvolle beschouwing van die soevereiniteit dat de bevolking de redenen verklaart die haar tot de huidige handelswijze brengt.

Hoewel de Aarde een lange geschiedenis van buitenaards bezoek heeft ondergaan, is de huidige situatie zo dat het Volk van de Aarde nu lijdt onder de gevolgen van een wereldwijde buitenaardse inmenging in menselijke zaken. Deze interventie past een strategie van bedrog, manipulatie en uitbuiting toe met als doel controle over de mensheid te verkrijgen, wat zal leiden tot het verlies van de menselijke vrijheid en zelfbeschikking. Het is nu het heilige recht en de plicht van het Volk van de Aarde deze buitenaardse interventie te bestrijden, te weerstaan en af te slaan; onze soevereiniteit, onze vrijheid en onze onafhankelijkheid af te kondigen en te verdedigen tegen alle buitenaardse mogendheden.

Laat deze schendingen in acht genomen worden door degenen die de zaak van vrijheid overal in de Grotere Gemeenschap ondersteunen:

 • Interveniërende buitenaardse mogendheden hebben geweigerd om de aard en de intentie van hun activiteiten op en rondom de Aarde te onthullen en te openbaren. Deze buitenaardse aanwezigheid is clandestien, verscholen, ongewenst en zonder goedkeuring van het Volk van de Aarde. Deze buitenaardse mogendheden hebben zowel hun identiteit, hun economische of politieke bondgenootschappen en partners als de autoriteiten en mogendheden die zij dienen, verzwegen.
 • Zoals hun acties steeds duidelijker laten zien, zijn buitenaardse mogendheden van plan de Aarde, haar grondstoffen en haar volk uit te buiten. Ze hebben een systematisch programma opgezet met als doel de mensheid te koloniseren tot een onderdanige vazalstaat die geregeerd zal worden door zaakwaarnemers van deze buitenaardse mogendheden. De buitenaardse interventie en bezetting streeft naar commerciële winst, economische macht en het strategisch voordeel dat deze wereld biedt ten opzichte van andere werelden.
 • Buitenaardse mogendheden hebben herhaaldelijk en straffeloos nationale en internationale wetten van het volk van de Aarde geschonden. Deze inbreuken, die vandaag de dag nog steeds doorgaan, omvatten schending van beschermd luchtruim; ontvoering en vervoer van mensen zonder hun toestemming; moord, verkrachting, marteling, seksueel misbruik, onderlinge kruising met mensen en wrede experimenten; diefstal van en handel in menselijk biologisch en genetisch materiaal; diefstal van en handel in natuurlijke grondstoffen van de Aarde; heimelijke mentale en psychologische beïnvloeding; verminking van mensen en dieren; sabotage en uitschakelen van militaire afweersystemen; en clandestiene infiltratie in de menselijke samenleving.
 • Buitenaardse mogendheden hebben in het geheim verdragen en overeenkomsten gesloten met menselijke individuen en groepen, zonder de weloverwogen toestemming van het Volk van de Aarde.
 • Buitenaardse mogendheden hebben systematisch getracht mensen over te halen en te misleiden door middel van valse beloftes en hoop op rijkdom, macht en bescherming; redding van planetaire catastrofe, lidmaatschap van een “galactische federatie”; en spirituele verlossing en verlichting.
 • Buitenaardse mogendheden hebben menselijke conflicten uitgebuit en verergerd om hun eigen doelen te dienen.
 • Buitenaardse mogendheden beroven de mensheid van haar macht door ons te laten geloven dat wij alleen kunnen overleven met hun hulp en hun geavanceerde technologie; daardoor bevorderen zij onze volledige afhankelijkheid van hen en ontzeggen ze ons vermogen onze eigen overleving te waarborgen.

Eisen en Verklaringen

Dienovereenkomstig verklaren wij, het Volk van de Aarde, alle voorafgaande bestaande afspraken of verdragen tussen welke menselijke regering, groep of individu dan ook en welke buitenaardse wezens dan ook, terstond ongeldig, nietig en permanent opgeschort. Wij eisen dat alle voorafgaande afspraken of verdragen in hun geheel openbaar worden gemaakt. Over alle toekomstige afspraken of verdragen tussen menselijke regeringen, groepen of individuen en buitenaardse wezens, mag alleen onderhandeld worden met de volledige toestemming van het Volk van de Aarde, openbaar en openlijk uitgesproken door een internationaal democratisch orgaan, dat de naties en volkeren van de Aarde vertegenwoordigt.

Wij eisen dat alle buitenaardse wezens nu een einde maken aan alle operaties en activiteiten en onmiddellijk de Aarde en haar omgeving, inclusief de Zon, de Maan van de Aarde, en alle planeten van dit Zonnestelsel, ontruimen en verlaten. Dit betekent ook het verlaten van alle natuurlijke of kunstmatige satellieten evenals alle ruimte binnen het Zonnestelsel.

Wij eisen dat alle buitenaardse organisaties die basissen hebben gevestigd of in gebruik hebben genomen op de Aarde, haar Maan of elders in het Zonnestelsel, deze basissen ontmantelen en de aard ervan volledig bekend maken.

Verder eisen wij dat alle levende mensen die nu in hechtenis van buitenaardse wezens genomen zijn, onmiddellijk in goede gezondheid worden teruggebracht; daarnaast eisen wij een volledige boekhouding van alle mensen die zijn meegenomen of vastgehouden door buitenaardse wezens, inclusief diegenen die in gevangenschap zijn gestorven. Daarnaast eisen wij dat al het menselijk biologisch of genetisch materiaal dat van welk individu dan ook is afgenomen, wordt verantwoord en vernietigd, en dat het bedoeld gebruik wordt opgehelderd. Alle geïmplanteerde instrumenten in levende personen moeten geïdentificeerd worden zodat ze veilig verwijderd kunnen worden.

Wij eisen een volledige openbaarmaking van het doel en de bijzonderheden van het buitenaardse kruisingsprogramma, inclusief de locatie, identiteit en activiteiten van alle levende buitenaardse menselijke hybriden, ofwel op Aarde of elders.

Laat overal in het Universum bekend zijn dat van nu af aan buitenaardse wezens alléén in ons Zonnestelsel mogen komen, onze Aarde mogen benaderen, in onze hemelen mogen vliegen, voet op onze grond mogen zetten of onze wateren mogen binnengaan, met de uitdrukkelijke toestemming van het Volk van de Aarde.

Daarom verklaren wij plechtig dat het Volk van de Aarde een vrij en onafhankelijk volk is en behoort te zijn; dat alle mensen hierbij verlost zijn van alle verplichtingen naar buitenaardse machten, en dat alle politieke en economische betrekkingen tussen hen en het Volk van de Aarde volledig ontbonden zijn; dat wij als een vrij en soeverein ras in de Grotere Gemeenschap van het Universum, de volledige macht binnen dit Zonnestelsel op ons nemen om vrede te sluiten, oorlog te verklaren, bondgenootschappen aan te gaan, handel te bedrijven en alle andere acties te ondernemen die een soeverein planetair ras rechtmatig en ethisch mag ondernemen.

Afsluitende Verklaring

Laat het duidelijk zijn dat met het opstellen van deze Verklaring van Menselijke Soevereiniteit wij, het Volk van de Aarde, onze toekomst en ons lot als een vrij ras binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven, erkennen. Wij erkennen dat wij deel uitmaken van deze Grotere Gemeenschap en dat wij door de tijd heen bestemd zijn om vele verschillende rassen van buiten onze wereld te ontmoeten.

Aan hen en aan alle anderen, verklaren wij hierbij dat onze intentie niet verovering of heerschappij in de ruimte is. Wij verklaren dat wij de rechten en privileges die wij aan onszelf toekennen ook aan alle rassen die we eventueel tegenkomen, toekennen.

Met het opstellen van deze Verklaring van Menselijke Soevereiniteit & Vrijheid verkondigen wij onze rechten, verantwoordelijkheden en privileges als een vrij ras, zodat wij een grotere eenheid, vrede en samenwerking binnen de menselijke familie kunnen nastreven, zonder ongewenste of ongewettigde inbreuk en tussenkomst van welke externe natie of mogendheid van de Grotere Gemeenschap dan ook. Wij stellen deze verklaring op als een expressie van ons Goddelijke recht en eervolle bedoeling voor de menselijke familie en voor alle rassen in het Universum die streven naar vrijheid.