മനുഷ്യരാശിയുടെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം.

അന്യഗ്രഹ ദേശങ്ങളുമായും ശക്തികളുമായും ഉള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളത്

ഈ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാകൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാ വംശങ്ങൾക്കും ഭാവുകങ്ങൾഅർപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദ്ര്‌ശ്യവും അദ്ര്ശ്യവും ആയ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവിനുമുന്പിലുള്ള നമ്മുടെഏകമായാ  അവകാശത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമി മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉത്പത്തിയുടെ ഗ്രഹമായും ഞങളുടെസ്വഭവനമായും ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ അവകാശമായും ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന എല്ലാതലമുറകൾക്കുമായും ഈ ഭൂമിയെ പരിരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും നിലനിർത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞചെയുന്നു.ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളവും ഈ ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ വംശങ്ങളെയും ജ്ഞാനവും നീതിയുംപുലർത്തികൊണ്ടു കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയോട് വിളിച്ചോതുന്നു.

അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങൾ

ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള ആവശ്യമെന്നത് സാർവത്രികമായി കണക്കാക്കുന്നു. എല്ലാലോകത്തിലുമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരു പോലെ സൃഷ്ടിക്കപെട്ടതാണെന്നും സൃഷ്ടാവിനാൽ നല്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധവുംമാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമായ അവകാശങ്ങൾ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നല്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഉള്ളത് അവരവരുടെ ഉല്പത്തിയിലുള്ള ഗ്രഹത്തിൽ, അവരവരുടെ ഭവനമായലോകത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ വംശമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശമാണ്; സ്വയം നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അവകാശം, സ്വയംപര്യാപ്തതക്കുള്ള അവകാശം, ക്രിയാത്മമായ പ്രകടിപ്പിക്കലിനായുള്ള അവകാശം എന്നിവയാണ്, അടിച്ചമർത്തപ്പെടാതെയുള്ളഒരു ജീവിതത്തിനായുള്ള അവകാശം, ഒപ്പം സൃഷ്ടാവ് എല്ലാവർക്കുമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ വിളിയും ഒരുമഹത്തായ ലക്ഷ്യവും ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുവാനും ഉള്ള അവകാശവുമാണ്.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹാകൂട്ടായ്മക്കു മുൻപിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയും, ഒപ്പംഞങ്ങളുടെ ഭവനമാകുന്ന ഈ ലോകത്തിനുവേണ്ടി തന്നെയും ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുഇതിനോടൊപ്പം ഇവയിൽ നിന്നും സൗഭാവികമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റു ചില അവകാശങ്ങൾ കൂടിയുംഉൾപ്പെടുത്തുന്നു:

പരമാധികാരത്തിനായുള്ള അവകാശം : ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വയം ഭരിക്കപ്പെടുകയും സ്വതന്ത്രരായി നിലകൊള്ളുകയുംചെയ്യും, അവർ മറ്റൊരു അധികാരത്തിനും വിധേയരാവുകയായ ആശ്രിതപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. അന്യഗ്രഹത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു ശക്തിയും ഈ ഭൂമിക്കു മേലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരമാധികാരത്തെ നിരോധിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യാൻപാടുള്ളതല്ല.

ഭൂമിയുടെ പവിത്രതക്കായുള്ള അവകാശം: ഞങ്ങളുടെ ഉല്‌പത്തിയുടെ ഗ്രഹമെന്ന നിലയിൽ, മാനസികമോ ശാരീരികമോആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള  അന്യഗ്രഹ ഇടപെടൽ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റം,  അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭൂമി  മുക്തമായിരിക്കണം. നേരിട്ടുള്ളതും ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗത്തിലൂടെയും ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്  നേടിയ തുറന്നഅനുവാദത്തോടും കൂടിയല്ലാതെ യാതൊരു അന്യഗ്രഹ ശക്തിയും ഇവിടെ അടുത്ത് എത്തുകയോ ഭൂമിയുടെ ഗ്രഹണ പദംഎടുക്കുകയോ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയോ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപെടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ജൈവശാസ്ത്രപരവും ജനിതകവുമായ വസ്തുക്കളുടെ പവിത്രത്തെക്കു  മേലുള്ള അവകാശം: ഒരു അന്യഗ്രഹശക്തിയും ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി മനുഷ്യന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമോ ജനിതകമോ ആയ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല.

കൈവശപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവകാശം: ഈ സൗരയൂഥത്തിലെ ജനവാസമുള്ള ഏക ഗ്രഹത്തിലെ സ്വദേശികളായ ഞങ്ങൾഈ സൗരയൂഥത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്വാധീന മേഖലയായി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന വസ്തുക്കളിലോസ്റ്റേഷനുകളിലോ ഈ സൗരയൂഥത്തിലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലോ വസ്തുക്കളിലോ അന്യഗ്രഹ താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻപാടുള്ളതല്ല, ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയല്ലാതെ.

സമാധാനപരമായ പര്യടനത്തിനുള്ള അവകാശം: അന്യഗ്രഹശക്തികളുടെ ഇടപെടലോ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെസൗരയൂഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു, കൂടാതെഏതെങ്കിലും അന്യഗ്രഹ ശക്തികൾക്കു  ഈ സൗരയൂഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശവുംനിലനിർത്തുന്നു.

ഈ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും ഈ അവകാശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിസഹായം നൽകുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും  ശരിയായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അന്യഗ്രഹ ശക്തികളുമായി എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടായാൽ, നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാരം ഭൂമിസ്വദേശികളല്ലാത്തവരുടെ മേൽ വരും.

വിലയിരുത്തലുകൾ

അവയുടെ പരിണാമത്തിനിടയിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിലെ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് ഐക്യപ്പെടാനും പരസ്പരം വേർപെടുത്തിയസംഘട്ടനങ്ങളെയും വ്യത്യാസങ്ങളെയും മറികടക്കാനും പ്രപഞ്ചശക്തികൾക്കിടയിൽ വേറിട്ടതും തുല്യവുമായ പരമാധികാരംഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. ആ പരമാധികാരത്തെ മാന്യമായി പരിഗണിക്കുന്നത്തിനു ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനഗതിയിലേക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഭൂമി അന്യഗ്രഹ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, മനുഷ്യരുടെകാര്യങ്ങളിൽ ആഗോള അന്യഗ്രഹ ഇടപെടലിന്റെ അന്തരഫലങ്ങൾ  ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുഎന്നതാണ്. ഈ ഇടപെടൽ വഞ്ചന, കൃത്രിമം, ചൂഷണം എന്നിവയുടെ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യംമനുഷ്യരാശിയുടെ നിയന്ത്രണമാണ്, അത് മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വയം നിർണ്ണയവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകും.  ഈ അന്യഗ്രഹ ഇടപെടലിനെ എതിർക്കുകയും, ചെറുക്കുകയും, പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും, നമ്മുടെ പരമാധികാരവും, സ്വാതന്ത്ര്യംവും, എല്ലാ അന്യഗ്രഹ ശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയുംചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളുടെ പവിത്രമായ അവകാശവും കടമയുമാണ്.

മഹാകൂട്ടായ്മയിലുടനീളം സ്വാതന്ത്രയത്തിന്റെ ലബ്‌ധിക്കായി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാവരും ഈ ലംഘനങ്ങൾ മുഖവരക്കുഎടുക്കട്ടേ.

ഭൂമിയിലെയും പരിസരത്തെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഉദ്ദേശ്യവും പരസ്യമായി വെളിപെടുത്താൻഇടപെടുന്ന അന്യഗ്രഹ ശക്തികൾ വിസമ്മതിച്ചു. ഈ അന്യഗ്രഹ സാന്നിദ്ധ്യം രഹസ്യവും ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്തതും ഭൂമിയിലെജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തതുമാണ്.

ഈ അന്യഗ്രഹ ശക്തികൾ അവരുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സഖ്യങ്ങൾ, സഖ്യങ്ങൾ, അതുപോലെതന്നെ അവർ സേവിക്കുന്ന അധികാരികളും അധികാരങ്ങളും മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, അന്യഗ്രഹ ശക്തികൾ ഭൂമിയെയുംഅതിന്റെ വിഭവങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ അന്യഗ്രഹശക്തികളുടെപ്രതിനിധികൾ ഭരിക്കേണ്ട  ഒരു കീഴ്‌വഴക്ക കക്ഷി രാഷ്ട്രമായി മാനവികതയെ  കോളനിവത്കരിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതപദ്ധതിയിൽ ഏർപെട്ടിരിക്കുന്നു.

അന്യഗ്രഹ ഇടപെടലും അധിനിവേശവും വാണിജ്യ നേട്ടം, സാമ്പത്തിക ശക്തി, മറ്റ് ലോകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലോകംവാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തന്ത്രപരമായ നേട്ടം എന്നിവ തേടുന്നു.

അന്യഗ്രഹശക്തികൾ ആവർത്തിച്ച് ശിക്ഷയില്ലാതെ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു.

ഇന്നും തുടരുന്ന ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത വ്യോമാതിർത്തി ലംഘനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യരുടെസമ്മതമില്ലാതെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും ; കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം, പീഡനം, ലൈംഗിക പീഡനം, മനുഷ്യരുമായിപ്രജനനം, ക്രൂരമായ പരീക്ഷണം; മനുഷ്യ ജൈവ, ജനിതക വസ്തുക്കളുടെ മോഷണവും വ്യാപാരവും; ഭൂമിയുടെപ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ മോഷണവും വ്യാപാരവും; രഹസ്യവും ബൗദ്ധികവും മാനസികവുമായ സ്വാധീനം; മനുഷ്യരുടെയുംമൃഗങ്ങളുടെയും മേലുള്ള വികൃതത; സൈനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കുന്നതും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതും; മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് രഹസ്യമായി നുഴഞ്ഞുകയറ്റം.

ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളുടെ അറിവും സമ്മതവും കൂടാതെ ചില മനുഷ്യവ്യക്തികളുമായും കൂട്ടങ്ങളുമായും കരാറുകളുംസംവാദങ്ങളും ഈ അന്യഗ്രഹശക്തികൾ നടത്തി.

സമ്പത്തും അധികാരവും സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രതീക്ഷകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി മനുഷ്യരെപ്രേരിപ്പിക്കാനും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും അന്യഗ്രഹ ശക്തികൾ ആസൂത്രിതമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഗ്രഹ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന്രക്ഷപ്പെടുത്തുക; “ഗാലക്സി ഫെഡറേഷനിൽ” അംഗത്വം; ആത്മീയ രക്ഷയും പ്രബുദ്ധതയും.

അന്യഗ്രഹ ശക്തികൾ തങ്ങളുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യ സംഘട്ടനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയുംവർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്യഗ്രഹശക്തികൾ നൽകുന്ന അവരുടെ സഹായവും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക്അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിശ്വസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങനെഅവരെ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് വളർത്തിയെടുക്കുകയും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ്നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആവശ്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും

അതനുസരിച്ച്, ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യ ഭരണകൂടം, ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി, ഏതെങ്കിലുംഅന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കരാറുകളും ഉടമ്പടികളും ഉടൻ തന്നെഅസാധുവായതും ശാശ്വതമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ മനുഷ്യഗവൺമെന്റുകൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ, വ്യക്തികൾ, അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള കരാറുകളോ ഉടമ്പടികളോ ഭൂമിയിലെജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യാവൂ, ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്രജനാധിപത്യ സംഘടന പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാലും.

എല്ലാ അന്യഗ്രഹജീവികളും ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും  അവസാനിപ്പിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഈ സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനടി പുറത്തുപോയി പുറപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിദത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും ഒപ്പം സൗരയൂഥത്തിലെഎല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഭൂമി, ചന്ദ്രൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗരയൂഥത്തിനുള്ളിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയോപ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത എല്ലാ അന്യഗ്രഹ സംഘടനകളും ഈ താവളങ്ങൾ പൊളിച്ച് അവയുടെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായിവെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇപ്പോൾ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ പക്കലുള്ള എല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഉടൻതിരിച്ചയക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു; കൂടാതെ, അന്യഗ്രഹജീവികളാൽ മരണപ്പെടുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോചെയ്ത എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പൂർണ്ണമായ കണക്കെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് എടുത്ത എല്ലാ മനുഷ്യ ജൈവ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക വസ്തുക്കളുംകണക്കാക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും അവയുടെ ഉദ്ദേശിച്ച ഉപയോഗം തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഞങ്ങൾആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജീവനുള്ള വ്യക്തികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ഉപകരണങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനാൽ അവസുരക്ഷിതമായി നീക്കംചെയ്യാം.

ഭൂമിയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യ-അന്യഗ്രഹ സങ്കരയിനങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം, ഐഡന്റിറ്റി, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അന്യഗ്രഹ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും വിശദാംശങ്ങളുംപൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ഈ സമയം മുതൽ അറിയട്ടെ, അന്യഗ്രഹജീവികൾ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയോഭൂമിയെ സമീപിക്കുകയോ ആകാശത്ത് പറക്കുകയോ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തുകയോ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോചെയുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതത്തോടെ.മാത്രമായിരികണാം .

അതിനാൽ, ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു ജനതയായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിപ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; എല്ലാ മനുഷ്യരും അന്യഗ്രഹശക്തികളോടുള്ള എല്ലാ വിധേയത്വത്തിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണരാണെന്നുംഅവരും ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നും; പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയിലെ ഒരു സ്വതന്ത്രവും പരമാധികാരവുമായ ഒരു വംശമെന്ന നിലയിൽ, ഈസൗരയൂഥത്തിൽ  സമാധാനം, യുദ്ധം, കരാർ സഖ്യങ്ങൾ, വാണിജ്യം സ്ഥാപിക്കൽ,ഒപ്പം  ഒരു പരമാധികാര ഗ്രഹ വംശംഉചിതമായും ധാർമ്മികമായും ചെയുന്നതായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾ ഏൽക്കുന്നു.

 

സമാപന പ്രസ്താവന

മനുഷ്യ പരമാധികാരത്തിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വഴി ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഈ ജീവനുകളുടെമഹാകൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര വംശമാകുവാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയും വിധിയും ഉറപ്പിക്കുന്നതായിമനസിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. ഈ മഹാകൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും ഭാവിയിൽ ഈ ലോകത്തിനു പുറമെനിന്നുമുള്ള വിവിധ വംശങ്ങളെ അഭിമുഖരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

അവരോടും മറ്റെല്ലാവരോടും, ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ബഹിരാകാശത്തെ കീഴടക്കുകയോ ആധിപത്യം നടത്തുകയോ അല്ലെന്നുഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളും പദവികളും, ഞങ്ങൾ‌ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാ വംശജർക്കും ഞങ്ങൾ‌ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ മഹാകൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ശക്തിയുടെയോ അനാവശ്യമായഅല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ കടന്നുകയറ്റവും ഇടപെടലും കൂടാതെ മനുഷ്യകുടുംബത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഐക്യവും, സമാധാനവും, സഹകരണവും  പിന്തുടരാൻ മനുഷ്യ പരമാധികാര പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളുംഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പദവികളും ഒരു സ്വതന്ത്ര വംശമെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ  പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മനുഷ്യ കുടുംബത്തിനുംസ്വതന്ത്രരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വംശങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവിക അവകാശത്തിന്റെയുംമാന്യമായ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെയും പ്രകടനമായാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്.